| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/159/12 Rady Gminy Suwałki

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego "KRZYWE I" położonego we wsi Krzywe w Gminie Suwałki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 144, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 ; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego "KRZYWE I" położonego we wsi Krzywe w Gminie Suwałki - zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/254/05 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 listopada 2005 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 12, poz.160 z dnia 12 stycznia 2006 roku.

2. Stwierdza się zgodność niniejszej zmiany planu z Uchwałą Nr IV/25/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego "KRZYWE I" położonego we wsi Krzywe w Gminie Suwałki.

3. Zmiana w planie nie narusza:

1) ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki" zatwierdzonym uchwałą Nr XVII/114/01 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2001 r., zaktualizowanym uchwałą Nr XXVII/228/05 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 czerwca 2005 r., ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Nr VIII/69/07 z dnia 17 sierpnia 2007 r. i Nr XVII/176/08 z dnia 12 września 2008 r.;

2) celów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego "KRZYWE I" położonego we wsi Krzywe w gminie Suwałki wymienionych w § 3 uchwały Nr XXX/254/05 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 listopada 2005 roku.

4. Zmiana planu odnosi się do obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego "KRZYWE I" położonego we wsi Krzywe w gminie Suwałki zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/254/05 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 listopada 2005 roku - w granicach jego obowiązywania.

5. Integralną częścią niniejszej uchwały jest Załącznik Nr 1 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego "KRZYWE I" położonego we wsi Krzywe w gminie Suwałki

§ 2. 1. W uchwale Nr XXX/254/05 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 listopada 2005 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 ust. 1 pkt. 1 lit. d uchwały otrzymuje brzmienie: "d) eksploatacja złoża prowadzona będzie w godzinach 6 00 do 20 30 ;";

2) § 8 ust. 3 pkt. 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "3) zachowanie właściwej skali i charakteru zabudowy z uwzględnieniem tradycyjnej zabudowy wiejskiej (nie dotyczy infrastruktury technicznej),";

3) § 12 ust. 3 pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "1) forma projektowanych obiektów nawiązująca do architektury występującej w sąsiedztwie (nie dotyczy infrastruktury technicznej);"

4) § 12 ust. 3 pkt. 16 uchwały otrzymuje brzmienie: "16) energia elektryczna na warunkach określonych przez administratora sieci;"

5) w §13 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: "4. Na terenie objętym planem nie występują strefy ochronne ujęć wody, obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych i obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem sie mas ziemnych. Teren objęty planem znajduje się w części w pasie szerokości 100m od linii brzegu rzeki Czarna Hańcza.";

6) § 16 ust. 3 pkt. 6 lit. e uchwały otrzymuje brzmienie: "e) ustala się lokalizację złaczy kablowych w miejscach o dogodnym dostępie dla administratora sieci; dopuszcza się budowę linii napowietrznych i słupowych stacji transformatorowych na terenie złóż kruszywa naturalnego;"

7) § 16 ust. 3 pkt. 6 lit. f uchwały otrzymuje brzmienie: "f) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami elektroenergetycznymi należy dostosować je do projektowanego zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązujacymi przepisami i normami dotyczącymi prawa energetycznego;"

8) § 16 ust. 3 pkt. 6 lit. g uchwały otrzymuje brzmienie: "g) budowa i przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz sposób zagospodarowania terenów w pobliżu sieci - zgodnie z obowiązujacymi przepisami i normami dotyczącymi prawa energetycznego."

9) w § 16 ust. 3 pkt. 6 skreśla się lit. h i lit. i.

2. Nie wprowadza się zmian na rysunku planu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Maciej Suchocki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/159/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Sposób rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego "KRZYWE I" położonego we wsiKrzywe w Gminie Suwałki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Gminy Suwałki stwierdza, że w okresie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 22 lutego 2012 roku do 22 marca 2012 roku oraz w terminie 14 dni po wyłożeniu tj. do dnia 6 kwietnia 2012 roku włącznie, nie wniesiono uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego"KRZYWE I" położonego we wsi Krzywe w Gminie Suwałki.

Przewodniczący Rady


Maciej Suchocki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Ciołko

Ekspert Prawny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »