reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 242/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 11 czerwca 2012r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XV/95/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2012 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 226, poz. 567, poz. 780, poz. 902, poz. 1053, poz. 1396, poz. 1440, poz. 1637, poz. 1661) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 60.639.806 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 56.632.820 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.421.397 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 35.000 zł),

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.006.986 zł,

4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.866.424 zł , w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 54.083.479 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.421.397 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 35.000 zł),

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 11.782.945 zł (z czego: wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 538.000 zł),

5) źródło pokrycia deficytu w kwocie 5.226.618 zł stanowią:

a) kredyt bankowy w kwocie 4.210.949 zł,

b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 727.406 zł,

c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 288.263 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta


Eugeniusz Berezowiec


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 242/12
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 11 czerwca 2012 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

2 500

2 500

w tym dochody bieżące

2 500

2 500

w tym dochody majątkowe

0

0

A

Dochody na zadania własne

2 500

0

w tym dochody bieżące

2 500

0

w tym dochody majątkowe

0

0

852

Pomoc społeczna

2 500

0

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2 500

0

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2 500

0

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

2 500

w tym dochody bieżące

0

2 500

w tym dochody majątkowe

0

0

852

Pomoc społeczna

0

2 500

Rozdział 85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0

2 500

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

2 500

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 242/12
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 11 czerwca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

5 163

5 163

w tym wydatki bieżące

5 163

5 163

w tym wydatki majątkowe

0

0

A

Wydatki na zadania własne

5 163

2 663

w tym wydatki bieżące

5 163

2 663

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 710

Działalność usługowa

71

71

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

71

71

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

62

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

0

9

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

71

0

Dział 801

Oświata i wychowanie

2 592

2 592

Rozdział 80110

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1 692

1 692

§ 4301

Zakup usług pozostałych

1 692

0

§ 4421

Podróże służbowe zagraniczne

0

1 692

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

900

900

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

900

§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

900

0

Dział 852

Pomoc społeczna

2 500

0

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2 500

0

§ 3110

Świadczenia społeczne

2 500

0

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

2 500

w tym wydatki bieżące

0

2 500

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 852

Pomoc społeczna

0

2 500

Rozdział 85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0

2 500

§ 3110

Świadczenia społeczne

0

2 500

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama