reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2/2012 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 maja 2012r.

zawarte pomiedzy Miastem a Gminą Suwałki w sprawie prowadzenia zadań publicznych z zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Suwałki

§ 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz.777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz.U z 2012 r. poz. 567) Przekazująca powierza Przyjmującemu, w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., prowadzenie zadań publicznych z zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk.

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1 niniejszego porozumienia będą realizowane przez niżej wymienione szkoły podstawowe, tj.:

1) Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach Szkołę Podstawową nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach (ul. Kościuszki 126);

2) Szkołę Podstawową nr 4 w Suwałkach ( ul. Wojska Polskiego 13);

3) Zespół Szkół nr 9 w Suwałkach Szkołę Podstawową nr 5 im. Alfreda Wierusz - Kowalskiego w Suwałkach ( ul. Klonowa 51);

4) Szkołę Podstawową nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach (ul.Sejneńska 12);

5) Szkołę Podstawową nr 7 w Suwałkach (ul.Minkiewicza 50);

6) Szkołę Podstawową nr 9 im. Wł. Puchalskiego w Suwałkach (ul. Ks. Hamerszmita 11);

7) Zespół Szkół nr 10 w Suwałkach Szkołę Podstawową nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach (ul. Antoniewicza 5);

8) Szkołę Podstawową nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (ul. Szpitalna 66).

§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań określonych w § 1, Przekazująca zobowiązuje się przekazać na konto Przyjmującego w Banku Pekao S.A. Oddział w Suwałkach - nr konta 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej ,,dotacją", w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów z terenu Przekazującej spełniających obowiązek szkolny w szkołach podstawowych, o których mowa w § 2, naliczone za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., w następujący sposób:

1) dotacja za okres od stycznia do sierpnia 2012 r. - w wysokości zł 56.335,77 (słownie:pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych 77/100) określona w formie kalkulacji sporządzonej w oparciu o rzeczywiste koszty kształcenia jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w 2011 r. i liczbę uczniów spełniających obowiązek szkolny od poczatku stycznia br., zostanie przekazana przez Przekazującą na rzecz Przyjmującego w terminie do dnia 30.06.2012 r. - przedmiotowa kalkulacja stanowi załącznik do niniejszego porozumienia;

2) za okres od września do grudnia 2012 r. - wysokość dotacji zostanie określona przez Przyjmującego w formie kalkulacji sporządzonej w oparciu o rzeczywiste koszty kształcenia jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w I półroczu 2012 r. i liczbę uczniów spełniających obowiązek szkolny od 1 września br.;

3) dotacja za okres od września do grudnia 2012 r. zostanie przekazana przez Przekazującą na rzecz Przyjmującego nie później niż do dnia 20 grudnia 2012 r.

2. Za opóźnienia w przekazywaniu przedmiotowej dotacji naliczane będą odsetki ustawowe, przy czym za zachowanie terminów zapłaty, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony jednego roku, tj. 2012.

§ 5. Strony porozumienia zgodnie postanawiają, że ewentualny wzrost lub spadek od 1 września 2012 r. liczby uczniów objętych przez Przyjmującego realizacją zadania, o którym mowa w § 1, skutkować będzie sporządzeniem i podpisaniem przez obie strony stosownego aneksu do niniejszego porozumienia, w którym określone zostaną dodatkowe środki finansowe do przekazania przez Przekazującą na rzecz Przyjmującego.

§ 6. Obowiązkiem Przekazującej jest zapewnienie dzieciom z terenu Gminy Suwałki, uczęszczającym do szkół podstawowych, o których mowa w § 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga do szkoły przekracza:

1) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV;

2) 4 km - w przypadku uczniów klas V-VI.

§ 7. Przekazująca zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji znajdującej się ww. szkołach podstawowych dotyczącej sposobu realizacji niniejszego porozumienia oraz do wnioskowania, w terminie do dnia 31.12.2012 r., o przedłożenie przez Przyjmującego rozliczenia udzielonej dotacji, w tym rzeczywistych kosztów kształcenia dzieci z terenu Gminy Suwałki, za okres 12-tu miesięcy 2012 r., w terminie do dnia 20 stycznia 2013 r.

§ 8. W przypadku nadpłaty Przyjmujący zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na rachunek bankowy wskazany przez Przekazującą w terminie do dnia 31 stycznia 2013 roku.

§ 9. W przypadku niedopłaty Przekazująca zobowiązuje się wobec Przyjmującego do uzupełnienia należnej dotacji w terminie do dnia 31 stycznia 2013 roku. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Przekazująca zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej, odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

§ 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron a przy braku porozumienia - przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

§ 12. 1. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym każdej ze stron i jeden egzemplarz do publikacji. Kopie porozumienia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Przyjmującego, zostaną przesłane do wiadomości niżej wymienionym szkołom:

1) Zespołowi Szkół nr 8 w Suwałkach Szkole Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach (ul. Kościuszki 126);

2) Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach ( ul. Wojska Polskiego 13);

3) Zespołowi Szkół nr 9 w Suwałkach Szkole Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusz - Kowalskiego w Suwałkach ( ul. Klonowa 51 );

4) Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach (ul.Sejneńska 12);

5) Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach (ul. Minkiewicza 50);

6) Szkole Podstawowej nr 9 im. Wł. Puchalskiego w Suwałkach (ul. Ks. Hamerszmita 11);

7) Zespołowi Szkół nr 10 w Suwałkach Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach (ul.Antoniewicza 5);

8) Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (ul.Szpitalna 66).

Wójt Gminy Suwałki


Tadeusz Chołko

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Załącznik do Porozumienia Nr 2/2012
z dnia 28 maja 2012 r.

Kalkulacja przewidywanych kosztów kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki za okres ośmiu miesięcy tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia 2012 r.

Nazwa
jednostki

Liczba
uczniów
pochodzących z terenu Gminy
Suwałki w
styczniu br.

Koszt kształcenia
ucznia w skali
roku 2011

Subwencja
z MEN
na ucznia
w skali roku
2012

Różnica
pomiędzy
przewidywanym
kosztem kształcenia
w 2011 r.
a otrzymaną
subwencją w skali
roku 2012

Kwota
należna
za 8
miesięcy
roku 2012

Z. Sz. nr 8
Szkoła Podstawowa
nr 295.991,275.130,54860,735.164,38

Szkoła Podstawowa nr 4


11


5.421,19


5.130,54


290,65


2.131,43

Z. Sz. nr 9
Szkoła Podstawowa nr 5


5


4.936,90


5.130,54


-193,64


-645,46

Szkoła Podstawowa
nr 6


49


6.328,00


5.130,54


1.197,46


39.117,03

Szkoła Podstawowa
nr 7


13


6.849,25


5.130,54


1.718,71


14.895,49

Szkoła Podstawowa
nr 9


64


6.216,00


5.130,54


1.085,46


46.312,96

Szkoła Podstawowa
nr 10


10


9.947,22


6.099,42


3.847,80


25.652,00

Szkoła Podstawowa
nr 11


34


6.528,88


6.696,93


-168,05


-3.809,13


Ogółem


195


x


x


x


128.818,70

minus koszt kształcenia uczniów (ponad subwencję) z terenu Miasta Suwałki (ul. Buczka) uczęszczających do SP w Poddubówku w okresie 01-08.2012{20 dzieci x (5.436,22:12)x8} =72.482,93

różnica do przekazania na konto UM Suwałki - 56.335,77

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama