reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/103/12 Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 25 maja 2012r.

w sprawie zasad przyznawania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 121, poz. 113, Nr 149, poz. 887) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, zamieszkałych na stałe na terenie powiatu suwalskiego.

2. Miejsce zamieszkania, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Suwalski.

§ 2. Stypendium może być przyznawane uczniowi po pierwszym semestrze nauki, spełniającemu łącznie następujące kryteria:

1) posiada średnią ocen z przedmiotów nauczania nie niższą niż 5,0,

2) otrzymał wzorową ocenę z zachowania,

3) wykazuje zaangażowanie w pracy społecznej na rzecz szkoły.

§ 3. 1. Stypendium przyznaje się sześciu uczniom na okres jednego semestru, w kwocie 250 zł miesięcznie, z zastrzeżeniem ust. 2

2. Środki finansowe nie wykorzystane w semestrze mogą być przesunięte na następny semestr z możliwością przyznania stypendiów odpowiednio większej liczbie uczniów.

3. Wypłata stypendium może być wstrzymana w przypadku:

a) skreślenia z listy uczniów,

b) rezygnacji ucznia ze szkoły,

c) uzyskania od dyrektora szkoły informacji, że uczeń w rażący sposób naruszył normy zachowania.

4. Dyrekor szkoły zobowiązany jest do poinformowania Zarząd Powiatu w Suwałkach o zaistnieniu przesłanek wymienionych w ust. 3

§ 4. 1. Wniosek o stypendium składa do Zarządu Powiatu dyrektor szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, po podjęciu uchwały rady pedagogicznej o zakończeniu klasyfikacji semestralnej i zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w terminach do dnia 10 września i 10 marca każdego roku.

2. Stypendium przyznaje Zarząd Powiatu, po zasięgnięciu opinii komisji właściwej do spraw edukacji publicznej.

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Stypendia przyznaje się w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie powiatu.

2. Stypendium przyznaje się w formie świadczenia pieniężnego.

3. Stypendium będzie przekazywane na wskazany przez ucznia rachunek bankowy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVIII/168/05 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zasad przyzawania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 36, poz. 530 z późn. zm.).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Suwałkach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Małachowski


Załącznik do Uchwały Nr XVI/103/12
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 25 maja 2012 r.

.................................................... ...................................

pieczęć orgau wnioskującego miejscowość, data

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM

Część I.
Dane wnioskodawcy

1. Pełna nazwa szkoły .......................................................................................................................................

2. Dane teleadresowe szkoły .............................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

3. Imię i nazwisko dyrektora ............................................................................................................................

Część II.
Dane ucznia

1. Imię i nazwisko .............................................................................................................................................

2. Imię ojca ........................................................................................................................................................

3. Data i miejsce urodzenia ...............................................................................................................................

4. PESEL ..........................................................................................................................................................

5. Adres zamieszkania ......................................................................................................................................

6. Telefon ..........................................................................................................................................................

7. Nazwa banku i nr rachunku bankowego ......................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Część III.
Przebieg nauki kandydata

1. Data rozpoczęcia nauki ................................................................................................................................

2. Klasa/profil ...................................................................................................................................................

3. Średnia ocen z przedmiotów nauczania .......................................................................................................

4. Ocena z zachowania .....................................................................................................................................

5. Praca na rzecz szkoły ....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

6. Udokumentowane osiągnięcia (nagrody i wyróżnienia w konkursach i olimpiadach) ................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

7. Kandydaturę ucznia uzgodniono z Radą Pedagogiczną Szkoły na posiedzeniu w dniu .............................

(protokół nr ......................... z dnia ..............................).

.....................................................................

podpis i pieczątka dyrektora szkoły

Część IV.
Merytoryczna ocena wniosku (nie wypełniać)

................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Suwałki, dnia ........................

...................................

podpis i pieczątka

Część V.
Opinia komisji właściwej ds. edukacji publicznej

................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Suwałki, dnia .........................

..................................

podpis i pieczątka

Część VI.
Decyzja Zarządu Powiatu

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Suwałki, dnia ......................

.............................

podpis i pieczątka

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama