reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/98/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 28 maja 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568,z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), w związku z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie
z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, stosując poniższe zasady ogólne:

1) zasadę wspierania osób i rodzin w przezwyciężaniu sytuacji i okoliczności, które spowodowały umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,

2) zasadę wspierania procesu usamodzielnienia osób zobowiązanych do odpłatności wraz
z rodzicami, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, a odpłatność dotyczy ich pobytu,

3) zasadę uwzględniania sytuacji majątkowej, rodzinnej i zdrowotnej osób zobowiązanych do wnoszenia odpłatności oraz ich możliwości, zasobów i uprawnień,

4) zasadę unikania zagrożeń egzystencji osób zobowiązanych do odpłatności i osób na ich całkowitym bądź częściowym utrzymaniu.

§ 2. 1. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wraz z odsetkami może nastąpić z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych w następujących sytuacjach:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona,

2) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby doprowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,

3) nastąpiła śmierć osoby zobowiązanej.

§ 3. 1. Umorzenie w części łącznie z odsetkami należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje na wniosek lub z urzędu, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

% kryterium dochodowego
ustalonego w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

Kwota należności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w %

Kwota częściowego umorzenia należności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

1.

201% - 250%

10% - 30%
kosztu utrzymania

90% - 70% kosztu utrzymania

2.

251% - 300%

31% - 60%
kosztu utrzymania

69% - 40%
kosztu utrzymania

3.

301% - 400%

61 - 90%
kosztu utrzymania

39% - 10% kosztu utrzymania

4.

Powyżej 400%

100%
kosztu utrzymania

100%
kosztu utrzymania

2. Umorzenie części należności łącznie z odsetkami może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w pieczy zastępczej, jeżeli został zakończony oraz wybranego okresu pobytu w pieczy zastępczej, w tym okresu aktualnego pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

§ 4. 1. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić na wniosek osób zobowiązanych do ponoszenia opłat w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub w części oraz zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1) osoby zobowiązane do ponoszenia opłat współpracują z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego,

2) osoby zobowiązane realizują na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

3) długotrwała choroba w rodzinie osoby zobowiązanej i ponoszone w związku z tym wydatki na leczenie znacznie ograniczyły możliwości finansowe zobowiązanego.

2. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić maksymalnie na okres 12 miesięcy. Po upływie tego terminu ustalona wcześniej opłata jest egzekwowana, jeżeli nie zachodzą inne przesłanki do odstąpienia od dochodzenia opłaty.

3. W okresie odroczenia płatności nie nalicza się odsetek od ustalonej opłaty.

§ 5. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu, w przypadku, gdy:

1) osoba zobowiązana nie posiada żadnego dochodu,

2) osoba zobowiązana nie osiąga żadnego własnego źródła dochodu i pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą posiadającą własne źródło dochodu,

3) osoba zobowiązana utrzymuje się wyłącznie z pomocy rodziny lub świadczeń z pomocy społecznej,

4) dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

5) rodzice biologiczni płacą na dziecko alimenty zasądzone przez sąd lub alimenty dobrowolne,

6) osoba zobowiązana przebywa w areszcie śledczym lub w zakładzie karnym,

7) osoba zobowiązana samotnie wychowuje dziecko,

8) w rodzinie występuje niepełnosprawność lub długotrwała ciężka choroba udokumentowana medycznie,

9) osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej lub w innej instytucji całodobowo świadczącej utrzymanie,

10) zobowiązanym stała się osoba pełnoletnia, o której mowa w art.37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

11) osoba zobowiązana jest ubezwłasnowolniona,

12) osoba zobowiązana jest upośledzona umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub długotrwale chora psychicznie,

13) nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej,

14) osoba zobowiązana przebywa za granicą i nie ma możliwości ustalenia jej sytuacji dochodowej,

15) osobą zobowiązaną do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej są niepełnoletni rodzice,

16) osoba zobowiązana ponosi odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, placówce leczniczo-rahabilitacyjnej lub w pieczy zastępczej lub wystąpiła inna uzasadniona okoliczność, w szczególności bezdomność, bezrobocie, alkoholizm, narkomania, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

§ 6. Postępowanie wyjaśniające w sprawie umorzenia w całości lub w części, łącznie
z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej przeprowadza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

§ 7. 1. Umorzenie w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty należności lub odstępowanie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

2. Wniosek o umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty należności lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej powinien określać wnioskodawcę i organ, do którego kierowana jest prośba, zawierać uzasadnienie i własnoręczny podpis wnioskodawcy.

3. Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić maksymalnie na okres dwóch lat. W przypadku osoby wymienionej w § 5ust. 1 pkt. 10 odstąpienie następuje na okres pobytu w pieczy zastępczej.

4. Osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej potwierdza okoliczności faktycznie wskazane we wniosku poprzez dostarczenie dokumentów i złożenie oświadczenia.

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem może żądać dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy.

6. Ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby zobowiązanej może nastąpić również po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego na zasadach określonych w art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wysokomazowieckiemu.

§ 9. Traci moc Uchwała NR XI/108/04 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczejz zastrzeżeniem art.226 ust.5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz uchwała NR XVI/139/05 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r.

Przewdoniczący Rady


Dorota Łapiak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama