Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/96/2012 Rady Gminy Korycin

z dnia 12 czerwca 2012r.

w sprawie podziału Gminy Korycin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, poz. 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) oraz art. 12 § 2, § 3, § 11, § 12, § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281), na wniosek Wójta Gminy Korycin uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Korycin na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach.

§ 4. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Korycin oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy Korycin przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na stałe obwody głosowania.

§ 5. Na niniejszą uchwałę Rady Gminy Korycin wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Suwałkach w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik do Uchwały Nr XIV/96/2012
Rady Gminy Korycin
z dnia 12 czerwca 2012 r.

PODZIAŁ GMINY KORYCIN NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1.

Bombla, Brody, Łomy, Łosiniec, Przesławka, Stok, Wojtachy

Świetlica wiejska w Bombli, Bombla 41, 16-140 Korycin

2.

Aulakowszczyzna, Białystoczek, Długi Ług, Dzięciołówka, Gorszczyzna, Korycin, Kumiała, Krukowszczyzna, Mielniki, Nowinka, Olszynka, Szumowo, Ostra Góra, Popiołówka, Rudka, wieś Skindzierz, kolonia Skindzierz, Szaciłówka, Wysokie, Zagórze, Zakale

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin

3.

Laskowszczyzna, Rykaczewo, Wyłudki, Wyłudy, Zabrodzie, Romaszkówka

Budynek po byłym Domu Nauczyciela w Zabrodziu, Zabrodzie 1a, 16-140 Korycin

Przewodniczący Rady


Józef Gliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe