Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/85/12 Rady Gminy Wizna

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Wiźnie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 58 ust. 6 w związku z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( Dz. U z 2004 r, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się StatutZespołowi Szkół w Wiźnie w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XVI/85/12
Rady Gminy Wizna
z dnia 29 maja 2012 r.
Zalacznik1.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe