reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 118/2012 Wójta Gminy Filipów

z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, nr 240, poz. 1429) oraz § 12 pkt 4 i 5 uchwały Nr X/70/2011 Rady Gminy Filipów z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 9.600 zł oraz zmniejszyć o kwotę 140.208 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 123.200 zł oraz zmniejszyć o kwotę 253.808 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2012 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 18.635.074 zł;

- bieżące - 12.848.424 zł,

- majątkowe - 5.786.650 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 21.150.913 zł;

- bieżące - 12.261.193 zł,

- majątkowe - 8.889.720 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 2.515.839 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 188.739 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.327.100 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Sylwester Koncewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 118/2012
Wójta Gminy Filipów
z dnia 29 czerwca 2012 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

268 016,00

- 134 008,00

134 008,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

268 016,00

- 134 008,00

134 008,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

268 016,00

- 134 008,00

134 008,00

Razem:

16 301 986,00

- 134 008,00

16 167 978,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

53 000,00

- 200,00

52 800,00

75011

Urzędy wojewódzkie

53 000,00

- 200,00

52 800,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

53 000,00

- 200,00

52 800,00

852

Pomoc społeczna

2 226 900,00

3 600,00

2 230 500,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 156 000,00

- 6 000,00

2 150 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 156 000,00

- 6 000,00

2 150 000,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

7 000,00

6 000,00

13 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

7 000,00

6 000,00

13 000,00

85295

Pozostała działalność

3 900,00

3 600,00

7 500,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 900,00

3 600,00

7 500,00

Razem:

2 463 696,00

3 400,00

2 467 096,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 118/2012
Wójta Gminy Filipów
z dnia 29 czerwca 2012 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

odzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 627 471,00

0,00

1 627 471,00

75011

Urzędy wojewódzkie

49 715,00

0,00

49 715,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

- 300,00

700,00

4410

Podróże służbowe krajowe

800,00

300,00

1 100,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 312 402,00

0,00

1 312 402,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

88 403,00

7 001,00

95 404,00

4270

Zakup usług remontowych

32 001,00

- 7 001,00

25 000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

15 694,00

1 500,00

17 194,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

874,00

1 500,00

2 374,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

700,00

2 200,00

4430

Różne opłaty i składki

13 320,00

- 700,00

12 620,00

75095

Pozostała działalność

170 160,00

- 1 500,00

168 660,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20 300,00

- 500,00

19 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

- 1 000,00

1 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

110 104,00

0,00

110 104,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

90 104,00

0,00

90 104,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 904,00

- 2 000,00

28 904,00

4270

Zakup usług remontowych

509,00

1 000,00

1 509,00

4410

Podróże służbowe krajowe

350,00

500,00

850,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00

500,00

1 000,00

801

Oświata i wychowanie

4 590 606,00

0,00

4 590 606,00

80101

Szkoły podstawowe

2 632 638,00

- 35 000,00

2 597 638,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

35 000,00

- 35 000,00

0,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

300 509,00

35 000,00

335 509,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

35 000,00

35 000,00

852

Pomoc społeczna

1 154 876,00

0,00

1 154 876,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

245 765,00

3 000,00

248 765,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

3 000,00

8 000,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

69 953,00

- 3 000,00

66 953,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

44 040,00

- 3 080,00

40 960,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

80,00

80,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

397 483,00

- 134 008,00

263 475,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

301 518,00

- 134 008,00

167 510,00

3240

Stypendia dla uczniów

301 518,00

- 134 008,00

167 510,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

579 487,00

0,00

579 487,00

90002

Gospodarka odpadami

93 184,00

0,00

93 184,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

1 000,00

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

67 169,00

- 1 000,00

66 169,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

2 000,00

1 000,00

3 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

1 000,00

3 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

153 500,00

62 019,00

215 519,00

4300

Zakup usług pozostałych

52 000,00

62 019,00

114 019,00

90095

Pozostała działalność

330 803,00

- 63 019,00

267 784,00

4480

Podatek od nieruchomości

304 303,00

- 63 019,00

241 284,00

Razem:

18 814 629,00

- 134 008,00

18 680 621,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

53 000,00

- 200,00

52 800,00

75011

Urzędy wojewódzkie

53 000,00

- 200,00

52 800,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

53 000,00

- 200,00

52 800,00

852

Pomoc społeczna

2 226 900,00

3 600,00

2 230 500,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 156 000,00

- 6 000,00

2 150 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

42 155,00

- 6 000,00

36 155,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

7 000,00

6 000,00

13 000,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

7 000,00

6 000,00

13 000,00

85295

Pozostała działalność

3 900,00

3 600,00

7 500,00

3110

Świadczenia społeczne

3 900,00

3 600,00

7 500,00

Razem:

2 463 696,00

3 400,00

2 467 096,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 118/2012
Wójta Gminy Filipów
z dnia 29 czerwca 2012 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

AD. zał. Nr 1. Dokonano zmian w planie dochodów na podstawie pism z:

- Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zmian w planie dotacji na zadania własne i zlecone.

AD. zał. Nr 2. Zmiany w planie wydatków budżetowych związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Zwolańska

Biegły rewident, dyplomowany księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama