reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/338/12 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta Białegostoku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146 i Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Miasta Białegostoku, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXII/221/96 Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 5 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia Statutu Miasta Białegostoku (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2003 r. Nr 112. poz. 2112, z 2006 r. Nr 303, poz. 3209, z 2007 r. Nr 130, poz. 1153, Nr 253, poz. 2643, z 2008 r. Nr 114, poz. 1183 i z 2009 r. Nr 83, poz. 821) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

" 3. Zasady oraz warunki używania Herbu Miasta ustala Rada Miasta. " ;

2) w § 8 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

" 1) Rada Miasta Białystok, zwana dalej Radą; . " ;

3) w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

" 3. Osiedla tworzy Rada Miasta w drodze uchwały. " ;

4) tytuł załącznika Nr 3 do Statutu Miasta Białegostoku otrzymuje brzmienie: "Regulamin Rady Miasta Białystok."

5) w Regulaminie Rady Miasta Białystok, stanowiącym załącznik Nr 3 do Statutu Miasta Białegostoku:

a) § 5 otrzymuje brzmienie:

" § 5. Sesje Rady zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. " ,

b) w § 6 ust. 4 skreśla się.

c) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

" 2. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1) otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,

2) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

3) rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska,

4) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji,

5) interpelacje i zapytania radnych

6) informację o bieżącej pracy Prezydenta,

7) wolne wnioski i informacje. " ,

d) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

" 5. Przewodniczący może udzielić głosu osobie nie będącej radnym. " ,

e) w § 20 ust 4. otrzymuje brzmienie:

" 4. Wnioski w sprawach formalnych Rada rozstrzyga niezwłocznie po ich zgłoszeniu zwykłą większością głosów z wyjątkiem wniosku o zmianę porządku obrad, który rozstrzygany jest bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Wniosek określony w ust. 2 pkt 1 przyjmowany jest bez głosowania. Wniosku określonego w ust. 2 pkt 13 nie rozpatruje się, jeżeli głosowanie odbywa się z użyciem urządzenia do liczenia głosów pozwalającego na identyfikację oddanych głosów. " ,

f) w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

" 2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący obrad rozpoczyna procedurę głosowania. Od tej chwili można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie przeprowadzenia głosowania i to jedynie przed zarządzeniem głosowania przez Przewodniczącego. " ,

g) § 25 otrzymuje brzmienie:

" § 25. 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały mogą wystąpić:

1) komisje Rady;

2) grupa co najmniej 5 radnych;

3) Prezydent;

4) Przewodniczący Rady;

5) Kluby radnych,

6) grupa co najmniej 2.000 mieszkańców Miasta mających prawo wybierania do Rady.

2. Projekt uchwały wnoszony na sesję musi posiadać opinię radcy prawnego co do zgodności uchwały z prawem.

3. Projekt uchwały wnoszony przez Prezydenta lub przez grupę 2.000 mieszkańców, z zastrzeżeniem ust. 4, musi posiadać opinię właściwej komisji Rady.

4. Opinii komisji Rady nie wymagają projekty uchwał zgłaszane przez Prezydenta w sprawach osobowych odnośnie Skarbnika.

5. Projekty uchwał wnoszone przez Komisje Rady, grupę radnych, Kluby radnych, Przewodniczącego i grupę co najmniej 2000 mieszkańców muszą posiadać opinię Prezydenta Miasta. Opinii Prezydenta Miasta nie wymagają projekty uchwał w sprawach ustrojowych Rady oraz wyboru i odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.

6. Wniosek o podjęcie uchwały musi wskazywać osobę odpowiedzialną za należyte przedstawienie projektu komisjom i Radzie (referent uchwały). " ,

h) w § 27:

- ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Projekty uchwał muszą być zredagowane w sposób jasny i precyzyjny i zawierać co najmniej:

1) datę i tytuł;

2) podstawę prawną;

3) ścisłe określenie przedmiotu uchwały i środków realizacji;

4) datę wejścia w życie. " ,

- ust. 2 otrzymuje brzmienie:

" 2. Do wniosku o podjęcie uchwały należy załączyć uzasadnienie. Uzasadnienie musi:

1) wyjaśniać potrzebę i cel podjęcia uchwały;

2) informować o aktualnym stanie prawnym w dziedzinie, która ma być unormowana uchwałą;

3) informować o dotychczasowych działaniach w sprawie, której dotyczy projekt uchwały;

4) przewidywać skutki prawne i finansowe wynikające z przyjęcia uchwały. " ,

- ust. 3 otrzymuje brzmienie:

" 3. Do projektu uchwały muszą być dołączone wymagane opinie. " ,

- po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

" 5. Projekty uchwał zawierające braki formalne pozostawia się bez rozpatrzenia, informując o tym fakcie wnioskodawcę. " ,

i) § 30 otrzymuje brzmienie:

" § 30. 1. Rozpatrywanie projektów uchwał, z zastrzeżeniem ust. 2, odbywa się na sesji Rady w jednym czytaniu.

2. Rozpatrywanie projektu budżetu miasta odbywa się w dwóch czytaniach.

3. W przypadku, gdy rozpatrzenie projektu uchwały wymaga dwóch czytań, pierwsze czytanie projektu uchwały obejmuje uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę, przedstawienie opinii Komisji, przeprowadzenie dyskusji, zgłaszanie poprawek, wniosków i kończy się:

1) odrzuceniem w całości projektu uchwały,

2) odesłaniem do wnioskodawcy lub komisji,

3) skierowaniem do drugiego czytania; pierwsze i drugie czytanie projektu uchwały może odbyć się w ramach tego samego posiedzenia.

4. Propozycje poprawek do projektu uchwały składają radni, Prezydent lub upoważniona przez niego osoba w formie pisemnej Przewodniczącemu, do czasu zakończenia dyskusji nad projektem uchwały. Propozycje autopoprawek mogą być zgłaszane również w formie ustnej. " ,

j) § 31 otrzymuje brzmienie:

" § 31. W głosowaniu na sesjach Rady biorą udział wyłącznie radni Miasta Białystok. " ,

k) w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów. Za głosy oddane uznaje się te, które oddano "za", "przeciw" oraz "wstrzymuję się". Wydruk z głosowania jawnego z wykorzystaniem urządzenia do liczenia głosów stanowi załącznik do protokołu sesji. " ,

l) w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Głosowanie jawne imienne przeprowadza się, jeżeli po dwukrotnym przeliczeniu głosów istnieją wątpliwości, co do wyników głosowania, lub z woli Rady po przegłosowaniu wniosku formalnego o przeprowadzenie takiego rodzaju głosowania, jeżeli głosowanie odbywa się bez użycia urządzenia do liczenia głosów. " ,

m) w § 34a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

" 2. Wniosek o reasumpcję głosowania może być zgłoszony wyłącznie na sesji, na której odbyło się głosowanie, przed przystąpieniem do rozpatrywania kolejnego punktu obrad lub przystąpieniem do kolejnego głosowania w ramach tego samego punktu obrad. " ,

n) w § 38 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

" 5. Kolejność głosowań, zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 2, określa Przewodniczący. " ,

o) § 47 otrzymuje brzmienie:

" § 47. 1. Przewodniczący Rady:

1) reprezentuje Radę;

2) organizuje pracę Rady;

3) zwołuje sesje Rady;

4) prowadzi obrady Rady;

5) nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń Rady;

6) przeprowadza głosowanie jawne i jawne imienne nad projektami uchwał oraz podpisuje uchwały Rady;

7) koordynuje pracę komisji Rady;

8) zarządza wybór komisji skrutacyjnej;

9) prowadzi rejestr klubów radnych;

10) zwołuje Konwent w miarę potrzeb;

11) rozstrzyga wszystkie pozostałe kwestie związane z pracami Rady nieuregulowane w niniejszym regulaminie.

2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady pełnią dyżury w Biurze Rady Miejskiej.

3. Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady oraz Przewodniczący Klubów Radnych stanowią Konwent, który zapoznaje się z proponowanym porządkiem obrad sesji. " ,

p) § 48a skreśla się;

r) w § 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Radny zobowiązany jest do pracy w co najmniej dwóch stałych komisjach. " ,

s) w § 55 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

" 1) opiniowanie projektów uchwał i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Przewodniczącego, Radę, Prezydenta oraz radnych, " ,

t) § 55b otrzymuje brzmienie:

" § 55b. Komisje, w ramach swoich uprawnień kontrolnych mogą przeprowadzać analizę działalności jednostek Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych oraz mogą żądać od kierowników tych jednostek składania sprawozdań w zakresie spraw rozpatrywanych przez komisje. " ,

u) w § 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności ustala terminy i porządek obrad posiedzeń, wyznacza sprawozdawców do poszczególnych spraw na posiedzenia komisji, zwołuje posiedzenia komisji i kieruje jej obradami. " ,

w) w § 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

" 2. Radny jest zobowiązany do składania oświadczeń o stanie majątkowym. Oświadczenie o stanie majątkowym składa się Przewodniczącemu Rady, z tym że Przewodniczący Rady składa oświadczenie Wojewodzie Podlaskiemu. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama