reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne Gminy Zambrów

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie powierzenia Miastu Wysokie Mazowieckie zarządzania urządzeniami zaopatrzenia w wodę stanowiącymi własność Gminy Zambrów dla celów realizacji zadania Gminy Zambrów z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 128, z 2012 r., poz. 567), w związku z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 200l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr, 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r., Nr 47, poz. 27, Nr 238, poz. 1578) oraz uchwał: Nr XX/103/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 czerwca 2012 r., Nr 108/XV/12 Rady Gminy Zambrów z dnia 21 czerwca 2012 r., w dniu 27 czerwca 2012 r. w Wysokiem Mazowieckiem zostało zawarte porozumienie międzygminne pomiędzy: Miastem Wysokie Mazowieckie , reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Jarosława Siekierko a Gminą Zambrów , reprezentowaną przez Wójta Gminy Kazimierza Dmochowskiego Zważywszy, że:

1) zawarcie Porozumienia Międzygminnego jest uzasadnione faktem, że infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna na obszarze Stron Porozumienia Międzygminnego stanowi technicznie i funkcjonalnie powiązany system, lecz którego poszczególne elementy posadowione w granicach administracyjnych Gmin stanowią przedmiot odrębnej własności Stron Porozumienia Międzygminnego;

2) celem Stron Porozumienia Międzygminnego jest wspieranie rozwoju regionalnego oraz idei współdziałania międzykomunalnego jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do zadania własnego z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków Strony zawierają niniejszym Porozumienie Międzygminne w celu wspólnej realizacji ich zadania własnego jakim jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na warunkach niżej określonych:

§ 1. 1. Gmina Zambrów powierza Miastu Wysokie Mazowieckie wykonanie zadania publicznego polegającego na zaopatrywaniu w wodę i odprowadzaniu ścieków na terenie Gminy Zambrów z wykorzystaniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością Gminy Zambrów.

2. W celu wykonania powierzonego zadania, o którym mowa w ust.1, Gmina Zambrów oddaje Miastu Wysokie Mazowieckie na czas trwania Porozumienia Międzygminnego w bezpłatne używanie swoje urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, a Miasto Wysokie Mazowieckie urządzenia te przyjmuje oraz zobowiązuje się do ich używania zgodnie z przeznaczeniem i na zasadach ustalonych w odrębnej umowie użyczenia.

3. Powierzone zadanie Miasto Wysokie Mazowieckie realizować będzie przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem, zwanym dalej ZWKiEC Sp. o.o., w której Miasto Wysokie Mazowieckie posiada 100% udziałów.

§ 2. Strony zgodnie ustalają, że ZWKiEC Sp. z o.o. zobowiązany jest do dokonywania na swój koszt wyłącznie bieżących napraw i konserwacji oddanych do używania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

§ 3. W ramach realizacji powierzonego zadania ZWKiEC Sp. z o.o. wykonywał będzie uprawnienia i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego przewidziane art. 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), w szczególności polegające na:

1) zapewnieniu dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły oraz w wymaganej ilości i ciśnieniu o parametrach nie niższych niż w dniu przejęcia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

2) zapewnieniu należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, tj.
o parametrach nie niższych niż w dniu przejęcia urządzeń wodociągowych;

3) zawieraniu umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, dokonywaniu odczytów wskazań wodomierzy oraz dokonywaniu rozliczeń z odbiorcami;

4) ograniczaniu lub wstrzymaniu dostaw wody lub zamykaniu przyłączy kanalizacyjnych po spełnieniu przesłanek przewidzianych w ustawie.

§ 4. Należności z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków stanowić będą przychód ZWKiEC Sp. z o.o.

§ 5. 1. W okresie pierwszych 18 miesięcy działalności ZWKiEC Sp. z o.o. na terenie Gminy Zambrów będą obowiązywały ceny i stawki opłat ustalone przez Radę Miasta Wysokie Mazowieckie zgodnie z art. 24a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

2. Cena za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w kolejnych latach obowiązywania Porozumienia Międzygminnego ustalana będzie na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy Zamróww trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, z uwzględnieniem ust. 3.

3. Kalkulacja ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków nie będzie zawierała podatku od nieruchomości jedynie w przypadku, gdy urządzenia oddane do bezpłatnego używania i grunty na, których się one znajdują zostaną zwolnione z tego podatku. W przypadku, kiedy w okresie obowiązywania Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków , w której nie będą uwzględnione stawki podatku od nieruchomości, zostanie podjęta przez Radę Gminy Zambrów uchwała, w której nie będzie przedmiotowego zwolnienia, Gmina Zambrów będzie zobowiązana wyrównać stratę ZWKiEC Sp. z o.o. z tego tytułu w wysokości należnego podatku.

4. Sprzedaż wody przez ZWKiEC Sp. z o.o. z wykorzystaniem użyczonych urządzeń poza teren Gminy Zambrów odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust 1a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków po cenach umownych.

§ 6. Niniejsze Porozumienie nie obejmuje realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych. Zadania te realizować będzie Gmina Zambrów we własnym zakresie.

§ 7. Jeżeli z wnioskiem o podłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej posadowionej na terenie Gminy Zambrów wystąpi osoba ubiegająca się o przyłączenie i będą istniały techniczne możliwości przyłączenia jej nieruchomości do tej sieci, warunki podłączenia określać będzie wyłącznie ZWKiEC Sp. z o.o. w formie określonej Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zambrów.

§ 8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia Międzygminnego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz zgodnych uchwał Rad Gmin Stron Porozumienia Międzygminnego.

§ 9. 1. Porozumienie Międzygminne zawiera się na czas określony od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

2. Za zgodą Stron Porozumienie Międzygminne może zostać rozwiązane w każdym czasie.

3. Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze Stron z zachowaniem
6-miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku zmiany udziałowców ZWKiEC Sp. z o.o.

§ 10. Porozumienie Międzygminne podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 11. Porozumienie Międzygminne sporządzone zostało w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama