reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/234/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie wykonania "Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017"

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 8 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm. 1) ) oraz art. 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm. 2) ), w związku z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, ze zm. 3) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się regiony gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podlaskim, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podlaskim oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.

2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2010 r. Nr 203, poz. 135, Nr 28, poz. 145, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016.

3) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz. 1337.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/234/12
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 21 czerwca 2012 r.

Regiony gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podlaskim

Województwo podlaskie dzieli się na cztery regiony gospodarki odpadami komunalnymi (RGO): Centralny, Południowy, Północny i Zachodni.

W regionach: Centralnym, Północnym i Zachodnim wskazuje się gminy realizujące projekty finansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Ze względu na konieczność zachowania trwałości projektu oraz w celu potwierdzenia uzyskania efektu ekologicznego gminy te zobowiązane są kierować odpady komunalne do wskazanych instalacji regionalnych, od momentu ich uruchomienia przez wyznaczony okres trwałości projektu, co jest zgodne z umowami lub porozumieniami wynikającymi z dofinansowania z POIiŚ.

Nazwa regionu gospodarki odpadami komunalnymi

Lp.

Gminy wchodzące w skład regionu gospodarki odpadami komunalnymi

Uwagi

Region Centralny

1.

Białystok

Gminy wymienione w lp. 1 - 10 objęte są wspólnym projektem, w związku z tym kierują odpady komunalne do ZUOK Białystok
i Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych
w Hryniewiczach przez wyznaczony okres trwałości projektu, który rozpocznie się po oddaniu do eksploatacji instalacji realizowanych w ramach projektu.

2.

Choroszcz

3.

Czarna Białostocka

4.

Dobrzyniewo Duże

5.

Gródek

6.

Juchnowiec Kościelny

7.

Michałowo

8.

Supraśl

9.

Wasilków

10.

Zabłudów

11.

Jasionówka

12.

Knyszyn

13.

Krypno

14.

Krynki

15.

Kuźnica

16.

Sidra

17.

Sokółka

18.

Szudziałowo

Region Południowy

1.

Bielsk Podlaski m.

2.

Brańsk m.

3.

Bielsk Podlaski gm.

4.

Boćki

5.

Brańsk gm.

6.

Orla

7.

Rudka

8.

Wyszki

9.

Hajnówka m.

10

Białowieża

11.

Czeremcha

12.

Czyże

13.

Dubicze Cerkiewne

14.

Hajnówka gm.

15.

Kleszczele

16.

Narew

17.

Narewka

18.

Siemiatycze m.

19.

Drohiczyn

20.

Dziadkowice

21.

Grodzisk

22.

Mielnik

23.

Milejczyce

24.

Nurzec-Stacja

25.

Perlejewo

26.

Siemiatycze gm.

Region Północny

1.

Augustów m.

Gminy wymienione w lp. 1 - 19 objęte są wspólnym projektem, w związku z tym kierują odpady komunalne do ZZO Koszarówka przez wyznaczony okres trwałości projektu, który rozpocznie się po oddaniu do eksploatacji instalacji realizowanych w ramach projektu.

2.

Augustów gm.

3.

Bargłów Kościelny

4.

Lipsk

5.

Nowinka

6.

Płaska

7.

Sztabin

8.

Grajewo m.

9.

Grajewo gm.

10.

Rajgród

11.

Goniądz

12.

Jaświły

13.

Mońki

14.

Trzcianne

15.

Dąbrowa Białostocka

16

Nowy Dwór

17.

Suchowola

18.

Janów

19.

Korycin

20.

Sejny m.

21.

Giby

22.

Krasnopol

23.

Puńsk

24.

Sejny gm.

25.

Bakałarzewo

26.

Filipów

27.

Jeleniewo

28.

Przerośl

29.

Raczki

30.

Rutka-Tartak

31.

Suwałki m.

32.

Szypliszki

33.

Wiżajny

34.

Suwałki gm.

Region Zachodni

1.

Łapy

Gminy wymienione w lp. 1 - 26 objęte są wspólnym projektem, w związku z tym kierują odpady komunalne do ZPiUO w Czerwonym Borze przez wyznaczony okres trwałości projektu, który rozpocznie się po oddaniu do eksploatacji instalacji realizowanych w ramach projektu.

Gminy wymienione w lp. 22 - 26 są gminami województwa mazowieckiego, które zostały przypisane do regionu Zachodniego na podstawie złożonych deklaracji oraz uzgodnień z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

2.

Poświętne

3.

Suraż

4.

Turośń Kościelna

5.

Tykocin

6.

Zawady

7.

Wysokie Mazowieckie m.

8.

Ciechanowiec

9.

Czyżew

10.

Klukowo

11.

Kobylin-Borzymy

12.

Kulesze Kościelne

13.

Nowe Piekuty

14.

Sokoły

15.

Szepietowo

16.

Wysokie Mazowieckie gm.

17.

Zambrów m.

18.

Kołaki Kościelne

19.

Rutki

20.

Szumowo

21.

Zambrów gm.

22.

Andrzejewo

23.

Boguty Pianki

24.

Nur

25.

Szulborze Wielkie

26.

Zaręby Kościelne

27.

Radziłów

Gminy wymienione w lp. 27 - 45 objęte są wspólnym projektem, w związku z tym kierują odpady komunalne do ZPiUO w Czartorii przez wyznaczony okres trwałości projektu.

28.

Szczuczyn

29.

Wąsosz

30.

Kolno m.

31.

Grabowo

32.

Kolno gm.

33.

Mały Płock

34.

Stawiski

35.

Turośl

36.

Jedwabne

37.

Łomża m.

38.

Łomża gm.

39.

Miastkowo

40.

Nowogród

41.

Piątnica

42.

Przytuły

43.

Śniadowo

44.

Wizna

45.

Zbójna


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/234/12
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 21 czerwca 2012 r.

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w województwie podlaskim i instalacje do zastępczej obsługi regionów

Do obsługi czterech wytyczonych regionów gospodarki odpadami komunalnymi wyznacza się w województwie podlaskim regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz instalacje do zastępczej obsługi.

Nazwa regionu gospodarki
odpadami komunalnymi

Rodzaj regionalnej instalacji*

Funkcjonujące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów

do czasu uruchomienia lub uzyskania przez regionalne instalacje wystarczającej mocy przerobowej do przetwarzania odpadów komunalnych z regionu

w przypadku gdy regionalna instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn

nazwa instalacji

nazwa instalacji

nazwa instalacji

Region Centralny

A

instalacja MBP


- ZUOK w Hryniewiczach

- CIGO w Studziankach
- ZZO EURO-Sokółka
- ZZO w Hajnówce

- CIGO w Studziankach
- ZZO EURO-Sokółka
- ZZO w Hajnówce

B

kompostownia na odpady zielone

brak

- ZUOK w Hryniewiczach
- ZZO w Hajnówce

nie wyznacza się, gdyż nie istnieje regionalna instalacja

C

składowisko


- ZUOK w Hryniewiczach

-SOK w Studziankach
-SOK w Odnodze
-SOK w Sidrze
-SOK w Knyszynie
-SOK w Zastoczu

-SOK w Studziankach
-SOK w Odnodze
-SOK w Sidrze
-SOK w Knyszynie
-SOK w Zastoczu

Region Południowy

A

instalacja MBP


brak

- ZZO w Hajnówce
- ZUOK w Hryniewiczach

nie wyznacza się, gdyż nie istnieje regionalna instalacja

B

kompostownia na odpady zielone


brak

- ZZO w Hajnówce
- ZUOK w Hryniewiczach

nie wyznacza się, gdyż nie istnieje regionalna instalacja

C

składowisko


brak

-SOK w m. Augustowo
-SOK w Narwi
-SOK w Olchówce
-SOK w Siemiatyczach
-SOK w Brańsku
-SOK w Drohiczynie


nie wyznacza się, gdyż nie istnieje regionalna instalacja

Region Północny

A

instalacja MBP


brak

- ZUOK w Suwałkach
- CIGO w Studziankach
- ZZO EURO-Sokółka

nie wyznacza się, gdyż nie istnieje regionalna instalacja

B

kompostownia na odpady zielone


brak

- ZUOK w Suwałkach
- ZUOK w Hryniewiczach

nie wyznacza się, gdyż nie istnieje regionalna instalacja

C

składowisko


- ZUOK w Suwałkach
- ZZO Koszarówka


-SOK w Świerzbieniu
-SOK w Poświętnem
-SOK w Konstantynówce

- ZZO Koszarówka
- ZUOK w Suwałkach
oraz
-SOK w Świerzbieniu
-SOK w Poświętnem
-SOK w Konstantynówce

Region Zachodni

A

instalacja MBP

- ZPiUO w Czartorii
- ZPiUO w Czerwonym Borze

nie wyznacza się

- ZPiUO w Czerwonym Borze
- ZPiUO w Czartorii

B

kompostownia na odpady zielonebrak

- ZPiUO w Czartorii
- ZPiUO w Czerwonym Borze

nie wyznacza się, gdyż nie istnieje regionalna instalacja

C

składowisko


- ZPiUO w Czartorii
- ZPiUO w Czerwonym Borze


-SOK w Ratowie Piotrowie
-SOK w Korytkach Borowych
-SOK dla m. Osipy Lepertowizna
-SOK w Uhowie

- ZPiUO w Czerwonym Borze
- ZPiUO w Czartorii
oraz
-SOK w Ratowie Piotrowie
-SOK w Korytkach Borowych
-SOK w m. Osipy Lepertowizna
-SOK w Uhowie

* Używane skróty oznaczają:

A - instalacja MBP: Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku.

B - kompostownia na odpady zielone: Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych.

C - składowisko: Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Milena Bernacka-Stachniałek

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama