Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/94/12 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 27 czerwca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Nowe Piekuty dla gminnych spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,poz. 1111,Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241, z 2010 r. nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 ;z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 ), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386) oraz art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019, Nr 267, poz. 2255; z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 147, poz. 1033, Nr 231, poz. 1704;z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1664; z 2010r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620, Nr 182, poz. 1228; z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 204, poz. 1195) uchwala się , co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XII/88/12 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Nowe Piekuty dla gminnych spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

" Dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, niewykorzystana w całości lub części, podlega zwrotowi do budżetu Gminy na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe