Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/339/12 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 25 czerwca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.566.300.942 zł, w tym dochody bieżące - 1.128.994.995 zł i dochody majątkowe - 437.305.947 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.082.750.201 zł,

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 483.550.741 zł.

§ 2. Ustala się:

1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.755.838.643 zł, w tym wydatki bieżące - 1.111.912.591 zł i wydatki majątkowe - 643.926.052 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.182.252.410 zł,

b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 573.586.233 zł.

2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 463.758.733 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 189.537.701 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 189.537.701 zł,

2) przychody budżetu w wysokości 359.647.404 zł, rozchody w wysokości 170.109.703 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 95.954.948 zł, koszty - 95.959.448 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 26.053.359 zł, wydatki - 26.013.359 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 120.265.104 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 97.763.856 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 16.720.066 zł,

c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 5.781.182 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 58.487.143 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 21.438.343 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 37.048.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 80.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 189.537.701 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wrtościowych (obligacji) - w kwocie 170.109.703 zł,

4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 327.569.555 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/339/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów na 2012 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/339/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków na 2012 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/339/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 czerwca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/339/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 czerwca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/339/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 czerwca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/339/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 czerwca 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/339/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 czerwca 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/339/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 czerwca 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2012 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe