Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 115/2012 Wojewody Podlaskiego

z dnia 9 lipca 2012r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zawady

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) w zw. z art. 192 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zawady w okręgu wyborczym Nr 6 dla wyboru jednego radnego oraz w okręgu wyborczym Nr 7 dla wyboru jednego radnego.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 9 września 2012 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wojewoda Podlaski


Maciej Żywno


Załącznik do zarządzenia Nr 115/2012

Wojewody Podlaskiego

z dnia 9 lipca 2012 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 11 lipca 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Podlaskiego o wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zawady w okręgu wyborczym Nr 6 i w okręgu wyborczym Nr 7

do 21 lipca 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej,

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

do 23 lipca 2012 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Zawadach

do 26 lipca 2012 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku Gminnej Komisji Wyborczej w Zawadach

do 10 sierpnia 2012 r.

do godz.24 00

- zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej w Zawadach list kandydatów na radnych

do 17 sierpnia 2012 r.

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej

do 19 sierpnia 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 25 sierpnia 2012 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

do 26 sierpnia 2012 r.

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy w Zawadach,

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Zawadach obwodowej komisji wyborczej

do 30 sierpnia 2012 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

7 września 2012 r.

o godz. 24 00

- zakończenie kampanii wyborczej

8 września 2012 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji

wyborczej spisu wyborców

9 września 2012 r. w godz. 8 00 - 22 00

- głosowanie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe