Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 116/2012 Wojewody Podlaskiego

z dnia 9 lipca 2012r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Filipów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) w zw. z art. 192 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Filipów w okręgu wyborczym Nr 4 dla wyboru jednego radnego.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 16 września 2012 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wojewoda Podlaski


Maciej Żywno

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 18 lipca 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia,
zarządzenia Wojewody Podlaskiego o wyborach uzupełniających
do Rady Gminy Filipów w okręgu wyborczym Nr 4

do 28 lipca 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia,
informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie
wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej
Komisji Wyborczej,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach o utworzeniu
komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na
radnego

do 30 lipca 2012 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach kandydatów
do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Filipowie

do 2 sierpnia 2012 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Suwałkach Gminnej
Komisji Wyborczej w Filipowie

do 17 sierpnia 2012 r.
do godz.24 00

- zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej w Filipowie list
kandydatów na radnego

do 24 sierpnia 2012 r.

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej

do 26 sierpnia 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia,
informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o
wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 1 września 2012 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających
numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list z
ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

do 2 września 2012 r.

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Filipowie
obwodowej komisji wyborczej,
- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy w Filipowie

do 6 września 2012 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania

14 września 2012 r.
o godz. 24 00

- zakończenie kampanii wyborczej

15 września 2012 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej
spisu wyborców

16 września 2012 r. w godz. 8 00 - 22 00

- głosowanie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe