Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 124/2012 Burmistrza Krynek

z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/63/2011 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krynki na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 "Plan dochodów budżetowych na 2012 rok" zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 2.100,- zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 2.100,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) w załączniku Nr 2 "Plan wydatków budżetowych na 2012 rok" zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 2.100,-zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o 2.100,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 9.825.862,-zł, w tym: dochody bieżące 8.690.692,-zł i dochody majątkowe 1.135.170,-zł.

2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 10.134.112,-zł, w tym: wydatki bieżące 8.100.329,-zł i wydatki majątkowe 2.033.783,-zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


Bogusław Marian Panasiuk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 124/2012
Burmistrza Krynek
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Rodzaj:

Bieżące, zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

866.100,00

2.100,00

868.200,00

85295

Pozostała działalność.

2.100,00

2.100,00

4.200,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2.100,00

2.100,00

4.200 ,00

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, ZLECONE:

991.073,00

2.100,00

993.173,00

DOCHODY OGÓŁEM:

9.823.762,00

2.100,00

9.825.862,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 124/2012
Burmistrza Krynek
z dnia 29 czerwca 2012 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące, zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

866.100,00

2.100,00

868.200,00

85295

Pozostała działalność

2.100,00

2.100,00

4.200,00

3110

Świadczenia społeczne

2.100,00

2.100,00

4.200,00

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, ZLECONE:

991.073,00

2.100,00

993.173,00

WYDATKI OGÓŁEM:

10.132.012,00

2.100,00

10.134.112,00


Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 124/2012 Burmistrza Krynek z dnia 29 czerwca 2012r.

Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę 2.100,-zł, są to środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w rozdziale 85295 Pozostała działalność. W tym samym rozdziale o tę kwotę zwiększono także wydatki budżetowe.Zwiększeń budżetu dokonano wyłącznie w ramach zadań bieżących.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe