Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 38/12 Burmistrza Szczuczyna

z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) oraz § 12 pkt 3 uchwałyNr 86/XVI/11 Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2012 rok zarządzam,
co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

a) zwiększyć dochody o kwotę 9.300 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

a) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.041 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2,

b) zwiększyć wydatki o kwotę 10.341 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 17.814.989 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 17.245.905 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 569.084 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 18.373.928 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15.533.843 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 2.840.085 zł,

3) planowany deficyt budżetowy 558.939 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym
25.639 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 533.300 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Szczuczyna


Artur Kuczyński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/12
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2012 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 9.300 zł, w tym:

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

15 097 046,00

0,00

15 097 046,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 358 100,00

9 300,00

2 367 400,00

85295

Pozostała działalność

11 100,00

9 300,00

20 400,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

11 100,00

9 300,00

20 400,00

Razem:

2 708 643,00

9 300,00

2 717 943,00

Ogółem:

17 805 689,00

0,00

17 814 989,00

9 300,00

Burmistrz Szczuczyna


Artur Kuczyński


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/12
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2012 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1.041 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 10.341 zł, w tym:

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

2 955 624,00

0,00

2 955 624,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 451 635,00

0,00

2 451 635,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

900,00

1 000,00

1 900,00

4300

Zakup usług pozostałych

101 300,00

- 1 000,00

100 300,00

852

Pomoc społeczna

1 362 382,00

0,00

1 362 382,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

23 089,00

0,00

23 089,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

730,00

- 41,00

689,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

70,00

40,00

110,00

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1 362,00

1,00

1 363,00

Razem:

15 655 985,00

0,00

15 655 985,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 358 100,00

9 300,00

2 367 400,00

85295

Pozostała działalność

11 100,00

9 300,00

20 400,00

3110

Świadczenia społeczne

11 100,00

9 300,00

20 400,00

Razem:

2 708 643,00

9 300,00

2 717 943,00

Ogółem:

18 364 628,00

- 1 041,00

18 373 928,00

10 341,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/12
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej od Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 9.300zł,

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- do wysokości otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków,

- przesunięcia środków w rozdziale "urzędy gmin" z paragrafu 4300 do paragrafu 4280 w związku z potrzebą przeprowadzenia badań okresowych pracowników,

- przesunięcia środków w rozdziale "pomoc społeczna " w związku ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych oraz potrzebą przeprowadzenia badań okresowych pracowników.

Burmistrz Szczuczyna


Artur Kuczyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe