Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/117/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), oraz art. 211, 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 282.158,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 337.158,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 55.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 20.464.959,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 19.850.440,00 zł,

b) dochody majątkowe - 614.519,00 zł.

2) Plan wydatków - 18.074.541,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 17.983.465,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 91.076,00 zł.

2. Nadwyżka dochodów gminy wynosi 2.390.418,00 zł i przeznacza się ją na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.878.753,00 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 229.180,00 zł,

3) spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 282.485,00 zł zaciągniętej w 2011 r.

§ 5. Objaśnienia do uchwały stanowi Załącznik Nr 3.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/117/2012
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

344 485,00

37 000,00

381 485,00

90002

Gospodarka odpadami

0,00

37 000,00

37 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

37 000,00

37 000,00

926

Kultura fizyczna

0,00

240 958,00

240 958,00

92601

Obiekty sportowe

0,00

240 958,00

240 958,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

240 958,00

240 958,00

Razem:

17 325 164,00

277 958,00

17 603 122,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 372 200,00

4 200,00

2 376 400,00

85295

Pozostała działalność

4 200,00

4 200,00

8 400,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 200,00

4 200,00

8 400,00

Razem:

2 857 637,00

4 200,00

2 861 837,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/117/2012
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Razem:

81 076,00

0,00

81 076,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

209 878,00

200 958,00

410 836,00

01095

Pozostała działalność

124 878,00

200 958,00

325 836,00

4270

Zakup usług remontowych

65 878,00

200 958,00

266 836,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

217 780,00

77 000,00

294 780,00

75404

Komendy wojewódzkie Policji

0,00

15 000,00

15 000,00

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

0,00

15 000,00

15 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

216 380,00

62 000,00

278 380,00

4270

Zakup usług remontowych

45 000,00

62 000,00

107 000,00

851

Ochrona zdrowia

99 000,00

0,00

99 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

92 000,00

0,00

92 000,00

3110

Świadczenia społeczne

40 000,00

- 27 500,00

12 500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

17 000,00

2 500,00

19 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

26 800,00

25 000,00

51 800,00

852

Pomoc społeczna

1 348 675,00

0,00

1 348 675,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

12 500,00

- 2 500,00

10 000,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

12 500,00

- 2 500,00

10 000,00

85216

Zasiłki stałe

142 000,00

- 25 000,00

117 000,00

3110

Świadczenia społeczne

142 000,00

- 25 000,00

117 000,00

85295

Pozostała działalność

347 675,00

27 500,00

375 175,00

3110

Świadczenia społeczne

347 675,00

27 500,00

375 175,00

Razem:

14 853 670,00

277 958,00

15 131 628,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 372 200,00

4 200,00

2 376 400,00

85295

Pozostała działalność

4 200,00

4 200,00

8 400,00

3110

Świadczenia społeczne

4 200,00

4 200,00

8 400,00

Razem:

2 857 637,00

4 200,00

2 861 837,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/117/2012
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Objaśnienia

Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu przyjmowania odpadów na składowisku w Poświętnym od spółki "BIOM" w kwocie 37.000,00 zł.

W/w kwotę przeznacza się na:

- remont korytarza w budynku OSP w Suchowoli - 22.000,00 zł,

- wpłatę dla Wojewódzkiej Komendy Policji w Białymstoku w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Posterunku Policji w Suchowoli.

W dziale 926 "Kultura fizyczna" zwiększono plan dochodów o kwotę 240.958,00 zł na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, informującego o przyznaniu środków (refundacja poniesionych wydatków w 2011 roku) na realizację zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchowoli"

Rada Miejska w Suchowoli postanowiła w/w kwotę przeznaczyć na wydatki bieżące :

- remont drogi rolniczej w obrębie wsi Rutkowszczyzna - 200.958,00 zł,

- remont dachu budynku remizy OSP Domuraty - 40.000,00 zł.

W dziale 852 "Opieka społeczna" zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę
4.200,00 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. (Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 czerwca 2012 r.).

Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85213 i 85216 wynika ze zmiany ustawy o finansach publicznych znoszącej obowiązek zapewnienia przez jednostki samorządu terytorialnego wkładu własnego w wyżej wymienionych rozdziałach. Kwotę 27.500,00 zł przenosi do rozdziału 85295 na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych (obowiązek wynika z konieczności zapewnienia wkładu własnego z budżetu gminy - 20%).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe