reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/201/12 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i art. 14 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wasilków w zakresie podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statucie przedszkola.

§ 2. 1. Świadczenia przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego są odpłatne. Obejmują one świadczenia opiekuńczo-wychowawcze w trakcie których realizowana jest opieka i zajęcia wpierające prawidłowy rozwój dziecka, zawierające w szczególności elementy:

- działań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniających mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem,

- przygotowywanie miejsca do zabawy, wypoczynku i snu dziecka,

- nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad wypoczywającym dzieckiem,

- nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw,

- zajęć przygotowujących dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,

- zajęć umożliwiających realizację innowacji poszerzających podstawę programową,

- gier i zabaw dostosowanych do wieku i możliwości dziecka.

2. Ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ust. 1 w wysokości 1,60 zł i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej.

§ 3. 1. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 2, oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

2. W przypadku zadeklarowania przez rodzica, iż dziecko będzie korzystało tylko z usług o których mowa w § 1, a korzystającego także z usług ponad minimum programowe - wysokość opłaty ustalana jest na koniec miesiąca na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 2.

§ 4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 3 ust.1 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim.

§ 5. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem a rodzicami lub prawnymi opiekunami.

§ 6. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr VII/32/11 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia31 marca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 114, poz.1290) oraz Uchwała Nr XXIII/191/12 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Aleksander Zalejski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Zwolańska

Biegły rewident, dyplomowany księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama