Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/97/12 Rady Gminy Płaska

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych wraz z pomieszczeniami budynku trybun zewnętrznych z zapleczem rekreacyjno-sportowym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin korzystania z zespołu boisk sportowych wraz z pomieszczeniami zaplecza sanitarno - szatniowego, wchodzących w skład Gminnego Centrum Turystyczno-Sportowego w Płaskiej, położonych w Gminie Płaska, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Ciężkowski


Załącznik do Uchwały Nr XV/97/12
Rady Gminy Płaska
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Regulamin korzystania z zespołu boisk sportowych wraz z pomieszczeniami budynku trybun zewnętrznych z zapleczem rekreacyjno-sportowym

REGULAMIN OBIEKTU

§ 1. Obiekt składa się z zespołu boisk sportowych (boisko do gry w piłkę nożną, boisko do gry w tenisa ziemnego/siatkówkę, boisko do gry w piłkę plażową, bieżnia lekkoatletyczna okólna, bieżnia lekkoatletyczna prosta 6-torowa, skocznia do skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoku wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą) oraz budynku trybun zewnętrznych z zapleczem rekreacyjno-sportowym (sauna, siłowania, szatnie z umywalniami, magazyny sprzętu sportowego) i stanowi własność Gminy Płaska.

§ 2. Obiekt przeznaczony jest do:

1) gry w piłkę nożną, gry w piłkę siatkową, gry w tenisa ziemnego, gry w inne gry zespołowe;

2) przeprowadzania innych zajęć sportowo - rekreacyjnych osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży pod nadzorem dorosłych opiekunów;

3) przeprowadzania zawodów sportowo - rekreacyjnych i imprez kulturalnych.

§ 3. Obiektem zarządza Urząd Gminy Płaska, zwany dalej "Zarządzającym"

§ 4. Bieżącym przygotowaniem i pielęgnacją Obiektu zajmuje się Zarządzający lub jednostki organizacyjne użytkujące Obiekt na podstawie umowy cywilnoprawnej, bądź porozumienia.

§ 5. Obiekt może być użyczony jednostkom organizacyjnym Gminy bądź oddany w trwały zarząd. Jednostki organizacyjne, którym przekazano w trwały zarząd lub użyczono Obiekt, mają obowiązek stosowania się do regulaminu korzystania z Obiektu.

§ 6. Przed wstępem na obiekt każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i korzystania z obiektu i sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.

§ 7. Obiekt ma charakter ogólnodostępny, jest czynny 7 dni w tygodniu, w ustalonych godzinach.

§ 8. Z obiektu można korzystać po uprzednim dokonaniu rezerwacji u pracownika obsługującego obiekt, w godzinach pracy tego pracownika, nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozgrywek.

§ 9. U osoby tej zgłasza się wszelkie ewentualne uszkodzenia urządzeń wchodzących w skład wyposażenia Obiektu, ujawnione po poprzednich użytkownikach obiektu.

§ 10. Pierwszeństwo w korzystaniu z Obiektu mają kluby sportowe działające na terenie Gminy oraz placówki oświatowe na zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, w pozostałych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 11. Grupy zorganizowane mogą dokonywać rezerwacji po uzgodnieniu warunków z właściwym pracownikiem obsługującym Obiekt.

§ 12. Osoby dokonujące rezerwacji obiektu zobowiązane są do punktualnego rozpoczęcia i zakończenia gry, zgodnie z dokonaną rezerwacją. Opóźnienie czasu rozpoczęcia gry z winy rezerwujących obiekt, nie uprawnia ich do przedłużenia czasu pobytu na obiekcie poza godzinami dokonanej rezerwacji. W przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych, niezależnych od rezerwującego dopuszcza się półgodzinne opóźnienie.

§ 13. Urząd Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w każdej sytuacji, w której warunki atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z obiektu, lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników.

§ 14. W przypadku organizowania imprez sportowych, a także w innych uzasadnionych koniecznością przypadkach, Urząd Gminy zastrzega sobie prawo do zmiany godzin korzystania z obiektu.

§ 15. Wstęp na teren obiektu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz wykonywania poleceń obsługi obiektu. Niezastosowanie się do Regulaminu obiektu lub poleceń obsługi obiektu może skutkować wezwaniem odpowiednich służb i obciążeniem finansowym z uwagi na poniesione koszty interwencji.

§ 16. Podczas przerw na konserwację boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz bieżni poliuretanowych wszyscy użytkownicy są zobowiązani opuścić boisko.

§ 17. Na boiskach mogą przebywać osoby posiadające odpowiedni strój i buty sportowe z wyłączeniem butów sportowych typu korki i kolce.

§ 18. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z obiektu tylko pod opieką osób dorosłych będących w odpowiednim stroju i butach, o których mowa w § 17 niniejszego Regulaminu, zaś uczniowie przebywający na obiekcie w ramach prowadzonych zajęć szkolnych mogą korzystać z obiektu tylko pod opieką nauczycieli.

§ 19. Osobom korzystającym z obiektu zabrania się:

- niszczenia sprzętu i urządzeń znajdujących się w obrębie obiektu,

- wprowadzania i jazdy rowerami, motorowerami, pojazdami samochodowymi, na rolkach, deskorolce itp.,

- sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i ankiet oraz przeprowadzania zbiórek na obiekcie,

- pisania na urządzeniach, malowania lub oklejania,

- wchodzenia na ogrodzenie obiektu i urządzenia sportowe do tego nie przeznaczone,

- zaśmiecania obiektu,

- zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

- rozniecania ognia, zapalania fajerwerków i rac,

- przebywania i wstępu na teren obiektu bez zgody pracownika obsługującego Obiekt,

- niszczenia urządzeń sportowych,

§ 20. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

§ 21. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze obiektu.

§ 22. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu Zarządzający i pracownik obsługujący Obiekt nie ponosi odpowiedzialności.

§ 23. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

§ 24. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nie obciążona materialnie, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

§ 25. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lub dzwonić na telefony alarmowe: ogólny 112; Policja 997; Pogotowie Ratunkowe 999, Straż Pożarna 998.

§ 26. Osoby korzystające z obiektu ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.

§ 27. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu zostaną usunięte z obiektu.

§ 28. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu można składać pisemnie w siedzibie Zarządzającego.

§ 29. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe nie z jego winy, jakie mogą mieć miejsce na obiekcie, jednakże fakt ich zaistnienia należy zgłosić niezwłocznie po ustaniu zdarzenia pracownikowi obsługującemu Obiekt lub Zarządzającemu obiektem.

§ 30. Niezastosowanie się do niniejszego Regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania w sprawach o wykroczenia (z art. 51 § 1 i 2 Kodeksu wykroczeń), a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego (z art. 191 § 1 i art. 193 Kodeksu karnego).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe