Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/331/12 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie określenia wymagań stawianych przedsiębiorcom ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Białegostoku w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 42 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. poz. 299) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się wymagania stawiane przedsiębiorcom ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Białegostoku w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LI/648/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie określenia wymagań stawianych przedsiębiorcom ubiegającym się o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie miasta Białegostoku w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zmieniona uchwałą Nr LII/665/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 22 lutego 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wymagań stawianych przedsiębiorcom ubiegającym się o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie miasta Białegostoku w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 47 poz. 823 oraz Nr 47 poz. 824).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr XXX/331/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 czerwca 2012 r.

Wymagania stawiane przedsiębiorcom ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Białegostoku w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Białegostoku powinien spełniać poniższe wymagania:

1) prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2) posiadać oznakowany tabor samochodowy spełniający wymagania obowiązujących przepisów, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617);

3) dysponować prawem do nieruchomości stanowiącej bazę techniczną dostosowaną do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych, wyposażoną w:

a) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych, z zastrzeżeniem pkt 4,

b) miejsce postojowe dla pojazdów asenizacyjnych;

4) posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych w miejscach do tego przeznaczonych w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji na terenie bazy technicznej, o której mowa w pkt 3;

5) świadczone usługi oraz zabiegi sanitarne i porządkowe związane z działalnością opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przedsiębiorca powinien wykonywać z częstotliwością i w sposób nie powodujący uciążliwości i zapewniający należytą ochronę zdrowia i życia ludzi oraz środowiska;

6) posiadać dokumentację potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

§ 2. Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia, zgodnie z wymogami określonymi ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe