Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/120/12 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Goniądz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 ) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206 ) uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Goniądz :

1. Szkoła Podstawowa w Goniądzu wchodząca w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu,

2. Szkoła Podstawowa w Downarach,

3. Szkoła Podstawowa w Klewiance,

4. Gimnazjum w Goniądzu wchodzące w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu.

§ 2. Ustala się granice obwodów poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjum :

1. Obwód Szkoły Podstawowej w Goniądzu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu - obejmuje miejscowości : Goniądz, Białosuknia, Budne, Dawidowizna, Doły, Krzecze, Łazy, Mierkienniki, Osowiec, Płochowo, Smogorówka Dolistowska, Smogorówka Goniądzka, Szafranki, Wojtówstwo, Wólka Piaseczna, Wroceń.

2. Obwód Szkoły Podstawowej w Downarach - obejmuje miejscowości : Downary, Downary Plac, Kramkówka Duża, Kramkówka Mała, Olszowa Droga, Osowiec - Twierdza, Owieczki, Uścianek.

3. Obwód Szkoły Podstawowej w Klewiance - obejmuje miejscowości : Klewianka, Piwowary.

4. Obwód Gimnazjum w Goniądzu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu - obejmuje miejscowości: Goniądz, Białosuknia, Budne, Dawidowizna, Doły, Downary, Downary Plac, Klewianka, Kramkówka Duża, Kramkówka Mała, Krzecze, Łazy, Mierkienniki, Olszowa Droga, Osowiec, Osowiec - Twierdza, Owieczki, Piwowary, Płochowo, Szafranki, Smogorówka Dolistowska, Smogorówka Goniądzka, Uścianek, Wojtówstwo, Wólka Piaseczna, Wroceń.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/130/08 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 maja 2008r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Goniądz.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe