Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 99/XX/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a", art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) w związku z art. 11 ust. 1 i 2, art. 13, art. 18, art. 24, art. 37 i art. 67 ust. 2, art. 68 ust. 1, art.70 ust. 2 i 3, art. 71 ust. 3, art. 72 ust. 2, art. 73 ust. 3, art. 74, art. 84 ust. 3 i art. 207 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 67, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, z 2011 r. Nr 64 poz. 341) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych a także zasady ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

2) nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową określoną w ustawie;

3) zbywaniu - należy przez to rozumieć dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie w użytkowanie wieczyste;

§ 2. Burmistrz Ciechanowca przeznacza nieruchomości do zbycia:

1) w drodze przetargu nieruchomości gruntowe;

2) w drodze bezprzetargowej.

§ 3. Nieruchomości mogą rówmież być oddawane w najem, dzierżawę gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej oraz działającym na terenie gminy ochotniczym strażom pożarnym, na cele związane z ich działalnością statutową.

§ 4. 1. Wydzierżawianie i najem nieruchomości odbywa się w drodze przetargu.

2. Przedmiotem przetargu na najem lub dzierżawę nieruchomości jest roczna lub miesięczna stawka czynszu za 1m 2 i spełnienie dodatkowych wymogów określonych w warunkach przetargu.

3. Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargów na wydzierżawianie lub najem nieruchomości określi Burmistrz zarządzeniem.

4. Dotychczasowemu dzierżawcy wyłonionemu w drodze przetargu przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy na dalsze okresy lub na czas nieokreślony, jeżeli przed jej wygaśnięciem złoży pisemny wniosek o zawarcie umowy na dalszy okres lub na czas nieoznaczony, jednakże pod warunkiem, że wywiązał się z postanowień umowy i o ile nie będzie to kolidowało z interesami Gminy. Pierwszeństwo o którym mowa wyżej, przestaje obowiązywać w przypadku przeznaczenia nieruchomości do zbycia.

§ 5. 1. Zamiany nieruchomości dokonuje się w wypadkach uzasadnionych interesami Gminy, a w szczególności:

1) zamierzeniami inwestycyjnymi gminy;

2) koniecznością realizacji zadań własnych i zleconych;

3) tworzeniem gminnych zasobów nieruchomości na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej;

4) tworzeniem gminnych zasobów nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe;

5) organizowaniem terenów pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne;

6) realizacją innych celów publicznych.

2. Zamiany nieruchomości dokonuje się po przeprowadzeniu rokowań, w którychuzgadnia się istotne postanowienia przyszłej umowy.

3. Dokonując zamiany bierze się pod uwagę wartość zamienianej nieruchomości według wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

§ 6. 1. Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy od osób prawnych i fizycznych dokonuje się w przypadkach uzasadnionych interesami Gminy Ciechanowiec, a w szczególności:

1) zamierzeniami inwestycyjnymi gminy;

2) potrzebą realizacji zadań własnych i zleconych,

3) tworzeniem gminnych zasobów nieruchomości oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej;

4) realizacją innych celów publicznych.

2. Podstawą do nabycia nieruchomości powinien być protokół uzgodnień zawierający opis nieruchomości, dane dotyczące osoby właściciela, informację o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego, proponowaną cenę i warunki zapłaty.

§ 7. Obciążenie nieruchomości gruntowych następować będzie w/g zasad określonych w Kodeksie Cywilnym i ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późniejszymi zmianami).

§ 8. Sprawy nie uregulowane niniejszą uchwałą wymagają zgody Rady Miejskiej.

§ 9. Traci moc uchwała Nr 93/XIV/04 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zofia Krystyna Januszkiewicz-Diakowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe