Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/205/12 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie ustalenia miejsca i regulaminu prowadzenia działalności handlowej "Ryneczek przy Urzędzie"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz. 887 Nr 217 poz.1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na terenie Miasta Wasilków w obrębie działek o numerze ewidencyjnym: 3007/1,3007/2,3007/3 i 3009/6 (parking przy Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7) tworzy się "Ryneczek przy Urzędzie" na którym dozwolone jest prowadzenie handlu w każdą sobotę z wyjątkiem świąt w godzinach od 7.00 do 13.00.

§ 2. Sprzedaż z ręki, koszyków, stoisk w tym kontenerów, namiotów, pojazdów samochodowych, przyczep itp., może być prowadzona wyłącznie w miejscu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3. Zasady prowadzenia sprzedaży o której mowa w § 2, określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, będący jej integralną częścią.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Aleksander Zalejski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/205/12
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

REGULAMIN PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ "RYNECZEK PRZY URZĘDZIE"

§ 1. Przepisy ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia działalności handlowej w obrębie działek o numerach ewidencyjnych: 3007/1, 3007/2, 3007/3 i 3009/6 (parking przy Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, ul. Białostocka 7).

2. Miejsce, o którym mowa w ust. 1 oznaczone jest nazwą: "Ryneczek przy Urzędzie" zwany w dalej "Ryneczkiem" i czynny jest w soboty z wyjątkiem świąt w godzinach od 7.00 do 13.00.

3. Administratorem miejsca jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie, zwany dalej "Administratorem".

4. W przypadku handlu produktami wymagającymi zezwoleń lub koncesji, prowadzenie działalności handlowej przez sprzedawcę dozwolone jest wyłącznie po przedłożeniu Administratorowi odpisu zezwolenia lub koncesji.

§ 2. Prowadzenie handlu

1. Uprawnionymi do wykonywania handlu na Ryneczku z ręki, koszyków, stoisk w tym kontenerów, namiotów, pojazdów samochodowych, przyczep itp. są osoby fizyczne, osoby prawne, także utworzone zgodnie z przepisami prawa jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

2. Na Ryneczku obowiązuje całkowity zakaz handlu produktami oraz zwierzętami, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów, a ponadto następującymi rzeczami:

a. napoje alkoholowe,

b. materiały wybuchowe, pirotechniczne lub łatwopalne,

c. broń i amunicja,

d. paliwa i materiały pochodne, w tym nafta i benzyna,

e. metale szlachetne oraz wyroby wytworzone z tych metali,

f. trucizny i środki lecznicze,

3. Sprzedaż środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, oraz innych łatwo psujących się artykułów odbywać się może wyłącznie ze stoisk wyposażonych w urządzenia chłodnicze umożliwiające ich przechowywanie oraz przy zachowaniu innych koniecznych wymagań sanitarnych.

4. Sprzedaż na Ryneczku rzeczy sprzedawanych na wagę, winien się odbywać przy użyciu narzędzi pomiarowych, które powinny być ustawione i używane tak, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości mierzenia i ważenia.

§ 3. Przepisy końcowe

1. Osoby prowadzące handel na Ryneczku obowiązane są do:

a. przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu, przepisów porządkowych, sanitarnych, weterynaryjnych i przeciwpożarowych,

b. utrzymanie stoiska handlowego w czystości i porządku.

2. Przedsiębiorcy zobowiązani są do wywieszenia tabliczki, naklejki lub szyldu z oznaczeniem przedsiębiorcy, wskazaniem jego siedziby i adresu z numerem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców.

3. Na Ryneczku oraz na terenie bezpośrednio przyległym zabrania się:

a. spożywania napojów alkoholowych, lub zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych,

b. sprzedaży towarów w drodze losowań oraz uprawiania gier liczbowych lub hazardowych.

4. Miejsce sprzedaży na Ryneczku wyznacza każdorazowo Administrator.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe