Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/88/12 Rady Miasta Sejny

z dnia 12 czerwca 2012r.

w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146,Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362, Nr 202 poz. 1551, Nr 219 poz.1706, Nr 221poz.1738; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/98/04 Rady Miasta Sejny z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Mocarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/88/12
Rady Miasta Sejny
z dnia 12 czerwca 2012 r.

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. MiejskiOśrodek Pomocy Społecznej w Sejnach, zwany dalej "Ośrodkiem", został powołany na mocy uchwały Nr 11/90 Rady Miejskiej w Sejnach z dnia 13 lipca 1990 r. i zarządzenia Nr 3/92 z dnia 2 stycznia 1992 r. Komisarza Rządowego dla Miasta i Gminy Sejny.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1362 z późn.zm.);

5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn.zm.);

6) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1,poz. 7 z późn. zm.);

7) ustawy z dnia 13 pażdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205,poz. 1585 z późn. zm.);

8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środkówpublicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);

9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493z późn. zm.);

10) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r.Nr 149, poz. 887 z późn. zm.);

11) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

12) niniejszego Statutu;

13) innych aktów prawnych dotyczących jego działalności.

§ 3. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Sejny.

§ 4. Pełna nazwa Ośrodka brzmi: "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach".

§ 5. Terenem działania Ośrodka jest miasto Sejny.

§ 6. Siedzibą Ośrodka jest miasto Sejny.

Rozdział 2

Cele i zadania Ośrodka

§ 7. Podstawowym celem Ośrodka jest organizacja i wykonywanie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej na terenie miasta Sejny, a w szczególności:

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

2) analizowanie i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

3) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

4) inicjowanie działań zapobiegających marginalizacji osób, rodzin i grup społecznych;

5) prowadzenia pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom;

6) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

7) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

8) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§ 8. Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej, w szczególności:

1) opracowuje, realizuje oraz koordynuje gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych;

2) tworzy gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

3) realizuje pracę socjalną;

4) udziela schronienia, zapewnia posiłek oraz niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym;

5) opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych;

7) kieruje osoby wymagające opieki do domów pomocy społecznej i ponosi odpłatności za ich pobyt;

8) organizuje i świadczy usługi opiekuńcze w tym specjalistycznych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania;

9) organizuje sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

10) kieruje wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami;

11) przyznaje i wypłaca zasiłki stałe, okresowe, celowe, celowe specjalne, celowe w związku z klęską

żywiołową lub ekologiczną, w formie biletu kredytowego, udziela pomocy rzeczowej zgodnie ustawą;

12) realizuje dożywianie dzieci;

13) realizuje zadania wynikające z rządowych programów osłonowych;

14) realizuje obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego;

15) realizuje zadania wspomagające rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych.

§ 9. Ośrodek wykonuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone przez administrację rządowąi samorządową, tworzy i realizuje programy osłonowe przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

§ 10. 1. Ośrodek wykonuje zadania wynikające z:

1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2011 r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992z późn. zm.) w zakresie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych, przyznawania i wypłacania świadczeńrodzinnych;

4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1,poz. z późn. zm.);

2. Ośrodek podejmuje czynności związane z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy uprawnionym do alimentów.

§ 11. Ośrodek przy realizacji zadań statutowych współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymimiasta, innymi jednostkami pomocy społecznej, administracją rządową i samorządową, sądami powszechnymi, policją, służbą zdrowia i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu działania Ośrodka.

§ 12. Ośrodek w celu realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia napodstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Sejny.

Rozdział 3

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§ 13. Ośrodkiem zarządza Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 14. 1. Burmistrz zatrudnia i zwalnia Kierownika oraz jest jego bezpośrednim przełożonym.

2. Kierownik działa na podstawie niniejszego statutu oraz w granicach upoważnień i pełnomocnictwudzielonych przez Burmistrza Sejn.

3. Kierownik jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie Ośrodka, gospodarkę finansową oraz zarządza jednostką zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Kierownik odpowiedzialny jest za planowanie środków finansowych na działalność i zadania Ośrodka,składa organom gminy sprawozdania i wnioski z działalności oraz sporządza zakres potrzeb pomocyspołecznej.

§ 15. 1. Organizację wewnętrzną oraz zakres działania komórek organizacyjnych Ośrodka określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym.

2. Kierownik Ośrodka w celu realizacji zadań wydaje, w ramach zwykłego zarządu lub w granicachudzielonych pełnomocnictw zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe, obwieszczenia i inne nie wymienione akty oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

3. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określają przepisy obowiązujące przepisy prawa.

4. Kierownik Ośrodka jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników, zawiera z nimi umowyo pracę, ustala zakres czynności na poszczególnych stanowiskach pracy oraz dokonuje wszelkich czynności z zakresu prawa pracy.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 16. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych.

2. Działalność Ośrodka i zadania są finansowane ze środków Skarbu Państwa, budżetu gminy orazEuropejskiego Funduszu Społecznego.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatkizgodnie z uchwałą budżetową Rady Miasta.

4. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunekbudżetu miasta.

5. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i sporządza na ich podstawiesprawozdania finansowe.

§ 17. Zasady wynagradzania pracowników reguluje ustawa o pracownikach samorządowych orazRegulamin wynagradzania pracowników Ośrodka.

Rozdział 5

Nadzór i kontrola

§ 18. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Sejn.

§ 19. Nadzór merytoryczny i kontrolę nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Podlaski.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 20. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Rady Miasta Sejny.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe