Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.171.2012.ACh Wojewody Podlaskiego

z dnia 12 lipca 2012r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/88/12 Rady Miasta Sejny z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281)

stwierdzam nieważność

§ 8. pkt 2 Załącznika Nr 1 do uchwały NR XVIII/88/12 Rady Miasta Sejny z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 12 czerwca 2012 r. Rada Miasta Sejny podjęła uchwałę NR XVIII/88/12 w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach, która w dniu 20 czerwca 2012 r. wpłynęła do organu nadzoru.

Przeprowadzona kontrola legalności wykazała, iż zapis § 8 pkt 2 Załącznika Nr 1 do przedmiotowej uchwały został podjęty z istotnym naruszeniem prawa, co stanowiło podstawę do wszczęcia w dniu 2 lipca 2012 r. postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia jego nieważności.

Mocą postanowień § 8 pkt 2 Załącznika Nr 1 do badanej uchwały, Rada Miasta postanowiła, iż Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej, w szczególności tworzy gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

Zgodnie z uregulowaniami art. 218 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),art. 17 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), który wśród zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wymienia tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, został z dniem 1 stycznia 2012 r. uchylony. Oznacza to, że ustawodawca wyeliminował powyższe zadanie spośród katalogu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, a w związku z powyższym, Rada Miasta wprowadziła do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznejw Sejnach - tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną - bez upoważnienia ustawowego.

Rada Miasta jako organ stanowiący powinna działać tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w jego granicach, zatem niedopuszczalne jest podejmowanie przez Radę regulacji bez wyraźnego upoważnienia ustawowego lub z jego przekroczeniem.

W doktrynie jak i w orzecznictwie ugruntował się pogląd, iż wykładnia norm o charakterze kompetencyjnym powinna być interpretowana w sposób ścisły i literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2000r., K25/99, OTK 2000/5/141).

Mając powyższe na uwadze, stwierdzenie nieważności § 8 pkt 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały NR XVIII/88/12 Rady Miasta Sejny z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach, jest zasadne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

z up. Wojewody Podlaskiego Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli


Aneta Kuberska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe