Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/79/12 Rady Gminy Nowinka

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/66/11 Rady Gminy Nowinka z dnia 09 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowinka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz.1821 z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 1 poz.1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r.Nr 149,poz.887, Nr 205 poz.1206) uchwala się co następuje:

§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowinka, stanowiącym załącznik do uchwały Nr IX/66/11 Rady Gminy Nowinka z dnia 09 grudnia 2011roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowinka, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

" 3. Do grona osób, na które przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zalicza się mieszkających z nim wspólnie:

1) małżonka i rodziców,

2) dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia oraz dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,

3) dzieci niepełnosprawne. " .

2. § 22 otrzymuje brzmienie: "1. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

2. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresie:

1) nieświadczenia pracy za które przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3) korzystania z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego oraz dla poratowania zdrowia na zasadach określonych w odrębnych przepisach."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Osoba pełniąca funkcję Rady Gminy


Łukasz Prokorym

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe