Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 79/XX/2012 Rady Gminy Piątnica

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie podziału gminy Piątnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm. [1] ) ), art. 418 § 1, art. 419 § 2 i 4 i art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. [2] ) ) oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. [3] ) ) - na wniosek Wójta - uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Piątnica na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych do Rady Gminy Piątnica w każdym okręgu, w sposób określony w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Piątnica przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział na okręgi wyborcze.

§ 5. Na ustalenia Rady Gminy Piątnica w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kossakowski


Załącznik do Uchwały Nr 79/XX/2012
Rady Gminy Piątnica
z dnia 21 czerwca 2012 r.

Podział gminy Piątnica na okręgi wyborcze

1. Liczba mieszkańców Gminy Piątnica wg. stanu na dzień 31 marca 2012 r. [4] ) - 10 663;

2. Liczba wybieranych radnych - 15;

3. Jednolita norma przedstawicielstwa - 710,87.

Numer okręgu

Granice okręgu wyborczego

Liczba mieszkańców w okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Piątnica Poduchowna
ul. Czarnocka
ul. Cmentarna
ul. Krótka
ul. Słoneczna
ul. Nadrzeczna
ul. Stawiskowska
ul. Wąska
ul. Wesoła

721

1

2

Piątnica Poduchowna
ul. 33 Pułku Piechoty
ul. Forteczna
ul. Łąkowa
ul. Nowa
ul. Nowoprojektowana
ul. Ogrodowa
ul. Polna
ul. Północna
ul. Sadowa
ul. Zielona

769

1

3

Piątnica Poduchowna
ul. Szkolna
ul. Jedwabieńska
ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego
Piątnica Włościańska

718

1

4

Kalinowo
Kalinowo-Kolonia
Elżbiecin
Zabawka
Wyrzyki

747

1

5

Drozdowo
Truszki

810

1

6

Niewodowo
Rakowo-Czachy
Żelechy
Wiktorzyn

757

1

7

Rakowo-Boginie
Krzewo
Nowe Krzewo
Kosaki

704

1

8

Jeziorko
Rządkowo

681

1

9

Poniat
Kownaty
Kałęczyn

583

1

10

Olszyny
Olszyny-Kolonia
Guty
Wyłudzin
Taraskowo
Choszczewo

660

1

11

Dobrzyjałowo
Kobylin

582

1

12

Budy-Mikołajka
Górki-Sypniewo
Górki-Szewkowo
Kisielnica
Motyka

700

1

13

Budy Czarnockie
Nowy Cydzyn
Stary Cydzyn

707

1

14

Czarnocin
Marianowo

767

1

15

Pęza
Stary Drożęcin
Drożęcin-Lubiejewo
Nagórki
Murawy

757

1

Ogółem:

10 663

15


Uzasadnienie

Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) - Kodeks Wyborczy zostały wprowadzone znaczące zmiany dotyczące podziału gminy na okręgi wyborcze.

Zgodnie z art. 418 § 1 w.w. ustawy w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się jednego radnego.

Art.17. pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że w skład rady wchodzą radni w liczbie piętnastu w gminach do 20 000 mieszkańców.

Gmina Piątnica na koniec I kwartału 2012 r. liczyła 10 663 mieszkańców, zatem w tym przypadku liczba radnych pozostaje nie zmieniona.

W myśl art. 419 § 2 ustawy - Kodeks wyborczy podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa. W naszym przypadku ustalona norma przedstawicielstwa wynosi 710,87. Z uwagi na fakt, że większość jednostek pomocniczych nie posiadała odpowiedniej liczby mieszkańców na koniec kwartału w roku ubiegłym - odpowiadającej normie przedstawicielstwa - dlatego wystąpiła konieczność połączenia sąsiadujących ze sobą jednostek dla utworzenia okręgów wyborczych. Natomiast w przypadku Piątnicy Poduchownej i Piątnicy Włościańskiej, które wcześniej stanowiły jeden okręg trzy-mandatowy wystąpiła konieczność podziału jednostek na trzy okręgi jednomandatowe.

W odniesieniu do pozostałych jednostek pomocniczych uwzględniono fakt, że ich wcześniejszy podział na okręgi wyborcze spełnia uwarunkowania prawne zdecydowano o nie wprowadzaniu zmian.

Uchwała Rady Gminy Piątnica w sprawie okręgów wyborczych podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty - tj. umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątnica. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie wojewodzie i komisarzowi wyborczemu.

Zgodnie z art 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm.) rada gminy winna dokonać podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy - tj. do dnia 1 listopada 2012 r.


[1] ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

[2] ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 149, 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281.

[3] ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz 1568, z 2004 r. Nr 102, 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

[4] ) Liczba mieszkańców na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału gminy na okręgi wyborcze (art. 13 ust. 2 Kodeksu wyborczego).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe