reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/125/12 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 141, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 49 ust. 2 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Dz. U. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600; z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 1103, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821; z 2008r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 1, poz. 1 i Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706; z 2011r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) Rada Miejska w Augustowie po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie


Joanna Lisek


Załącznik do Uchwały Nr XV/125/12
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

§ 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Augustów.

§ 2. W budżecie organu prowadzącego szkoły/placówki oświatowe tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli z tym, że:

1. 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora.

2. 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody burmistrza.

§ 3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły i działalności pozaszkolnej.

§ 4. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu przynajmniej 1 roku w danej szkole lub placówce.

§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody burmistrza miasta występuje:

1) dyrektor szkoły lub placówki dla nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną;

2) kierownik Wydziału Edukacji dla dyrektora szkoły lub placówki;

3) zakładowe organizacje związkowe dla nauczyciela będącego członkiem tego związku.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składa się do dnia 30 września każdego roku. W przypadku nagród na zakończenie roku szkolnego do 15 maja, w innych przypadkach na 30 dni przed datą wręczenia.

3. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać następujące dane kandydata do nagrody:

1) imię i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) informację o wykształceniu, stopniu awansu zawodowego;

4) staż pracy pedagogicznej;

5) nazwę szkoły/placówki;

6) zajmowane stanowisko;

7) otrzymane dotychczas nagrody;

8) ocenę pracy pedagogicznej;

9) uzasadnienie, w którym należy zamieścić informacje o dorobku zawodowym i osiągnięciach w ostatnich latach, po otrzymaniu ostatniej nagrody.

§ 6. 1. Nauczyciel szkoły, placówki niezależnie od przyznanej mu w ciągu roku szkolnego nagrody dyrektora może otrzymać nagrodę burmistrza miasta.

2. Nagroda dyrektora szkoły, placówki nie może być wyższa od nagrody burmistrza miasta.

§ 7. 1. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który posiada najwyższą ocenę pracy pedagogicznej lub przed upływem roku otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu oraz spełnia odpowiednio co najmniej pięć z następujących kryteriów:

1) W zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz zawodów sportowych i artystycznych szczebla ponadszkolnego,

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi problemy w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,

f) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

g) prowadzi znaczącą działalność w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach kulturalnych,

h) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami;

2) W zakresie pracy opiekuńczej:

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom, będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży w szczególności palenia tytoniu, alkoholizmu i narkomanii,

c) organizuje współpracę z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,

e) sprawuje opiekę nad organizacjami szkolnymi;

3) W zakresie działalności pozaszkolnej i doskonalenia własnego warsztatu pracy:

a) bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie,

c) kieruje zespołem samokształceniowym lub jest aktywnym jego członkiem,

d) prowadzi lekcje koleżeńskie,

e) opracowuje przykładowe materiały metodyczne;

2. Nagroda może być przyznana dyrektorom szkół i placówek, którzy również uzyskują znaczące efekty w zakresie:

1) dobrej organizacji pracy szkoły/placówki;

2) umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi;

3) dbałości o bazę szkolną lub placówki;

4) inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu jakości pracy szkoły/placówki;

5) osiągania przez szkołę, placówkę dobrych wyników nauczania i wychowania oraz licznego udziału uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach międzyszkolnych, regionalnych i krajowych;

6) współpracy ze środowiskiem szkoły/placówki;

7) pozyskiwania sponsorów świadczących usługi materialne na rzecz szkoły/placówki;

8) rozwijania aktywności społecznej uczniów poprzez organizowanie współpracy ze szkołami z terenu innych miejscowości krajów Unii Europejskiej;

9) udziału w programach edukacyjnych Unii Europejskiej.

§ 8. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda burmistrza, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

§ 9. Burmistrz może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi, o którym mowa w § 7, w tym przypadku wniosek nie podlega opiniowaniu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama