reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/92/12 Rady Gminy Płaska

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznana pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 5 ust. 2 i art. 6 ust.2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " ( Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z 2008 r. Nr 225 poz. 1487, z 2009 r. Nr 219 poz. 1706), uchwala się, co następuje:

§ 1. Pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom jego pozbawionym, o których mowa w art. 3 ustawy o ustanowieniu wieloletniego programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " może być przyznana nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Osoby, o których mowa w § 1 zobowiązane są do zwrotu wydatków poniesionych na pomoc zakupu posiłku, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w wysokości ustalonej zgodnie z poniższą tabelą:

Procentowy dochód na osobę w stosunku do kryterium dochodowego ustalonego w art. 8 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ( t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, po. 1362, z późn. zm. )

Wysokość zwrotu wydatków poniesionych na zakup posiłku w procentach od ceny posiłku

do 200 %

bezpłatnie

powyżej 200 %

90 %

powyżej 300 %

100%

§ 3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla świadczeniobiorcy nadmierne obciążenie lub niweczyło skutki udzielonej pomocy, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 4. Zwrot wydatków, o których mowa w § 1 i 2 następuje w terminie 30 dnia po upływie każdego miesiąca, w którym osoba korzystała z pomocy w zakresie dożywiania, poprzez jednorazową wpłatę należności lub ratalnie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VII/43/07 Rady Gminy Płaska z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Ciężkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama