reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/119/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany nazwy oraz Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887), art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429), w związku z art. 229 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, Nr 228,
poz. 1690, z 2012 r. poz. 579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się nazwę Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 z siedzibą w Bielsku Podlaskim utworzonego uchwałą Nr XX/109/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 z siedzibą w Bielsku Podlaskim, na "Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim".

§ 2. Statut Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim przyjęty uchwałą Nr XLIII/240/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Rodzinnego Domu Dziecka
Nr 1 w Bielsku Podlaskim, otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Miron Łęczycki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/119/12
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 28 czerwca 2012 r.

STATUT PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ TYPU RODZINNEGO NR 1
W BIELSKU PODLASKIM

§ 1. 1. Placówka nosi nazwę "Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim".

2. Placówka jest powiatową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

§ 2. 1. Obszarem działania Placówki jest Powiat Bielski.

2. Siedzibą Placówki jest Bielsk Podlaski, ul. Jaroszewicza 15.

§ 3. Placówka działa na podstawie:

a) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.),

b) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),

c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

d) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

e) Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.),

f) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), oraz

g) uchwały nr XX/109/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 z siedzibą w Bielsku Podlaskim,

h) niniejszego Statutu.

§ 4. 1. Placówka jest jednostką budżetową działającą w oparciu o roczny plan finansowy.

2. Powiat jako Organ prowadzący koordynuje i wspiera właściwe funkcjonowanie Placówki oraz zapewnia środki niezbędne do jej utrzymania i rozwoju.

§ 5. Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Wojewoda Podlaski w trybie i na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa.

§ 6. 1. Przedmiotem podstawowej działalności Placówki jest zapewnienie dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców całodobowej opieki i wychowania w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego oraz opieki do czasu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego usamodzielnienia.

2. Placówka tworzy jedną, wielodzietną rodzinę dla dzieci, które nie mogą być umieszczone w rodzinie zastępczej lub przysposabiającej.

§ 7. 1. Placówką kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu.

2. Dyrektor Placówki dokonuje czynności prawnych w imieniu Powiatu Bielskiego na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu.

§ 8. Szczegółowe zasady działania Placówki określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.

§ 9. Zmian Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Trusiński

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama