reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/122/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281), art. 194 ust. 2 w zw. z art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, Nr 228, poz. 1690, z 2012 r. 579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się warunki częściowego lub całkowitego umorzenia, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty dla rodziców, ich opiekunów prawnych i kuratorów, osób pełnoletnich z opłat za pobyt w pieczy zastępczej.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) PCPR - należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.),

3) dziecku - należy przez to rozumieć dziecko przebywające w systemie pieczy zastępczej,

4) osobie pełnoletniej - należy przez to rozumieć osobę która po uzyskaniu pełnoletności pozostaje w pieczy zastępczej,

5) dochodzie na osobę w rodzinie - należy przez to rozumieć dochód ustalony zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o pomocy społecznej", tj. dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie,

6) dochodzie dziecka - należy przez to rozumieć dochód ustalony zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy tj. dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty, alimentów oraz uposażenia rodzinne,

7) rodzinie - należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,

8) rodzicach - należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych i kuratorów dziecka oraz osoby pełnoletnie, zobowiązane do uiszczania opłat zgodnie z ustawą,

9) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, podlegające waloryzacji zgodnie z przepisami tej ustawy,

10) ocenie - czynnościach administracyjnych, dokonywanych celem ustalenia sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

11) przypadku braku możliwości uzyskania od rodziców całości lub części opłaty - opłatę, o której mowa w art. 193 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy, ponoszą osoby dysponujące dochodem dziecka, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty tego dochodu,

12) przypadku, o którym mowa w art. 193 ust. 3 ustawy tj. za okres pobytu w pieczy zastępczej po uzyskaniu pełnoletności przez osobę, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa
w art. 37 ust. 2 ustawy, opłatę lub jej część ponosi także ta osoba, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dochodu tej osoby, o którym mowa w art. 80 ust. 3 ustawy,

13) osobie dysponującej dochodem dziecka oraz osobie, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2, w przypadkach, o których mowa w art. 193 ust. 3 i 4 - odpowiadają za ponoszenie opłaty solidarnie z rodzicami.

§ 3. 1. Przepisy uchwały stosuje się do rodziców dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo - wychowawczej, w tym typu rodzinnego.

2. Za ponoszenie opłaty rodzice odpowiadają solidarnie.

3. Przepisy uchwały stosuje się również do osoby pełnoletniej, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej o której mowa w art. 193 ust. 4 ustawy.

4. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się również do rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej. lub którym ta władza została zawieszona lub ograniczona.

5. Przepisów uchwały nie stosuje się do rodziców dziecka pozostawionego bezpośrednio po urodzeniu.

§ 4. Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości:

1) przyznanych świadczeń oraz dodatków o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnych domy dziecka,

2) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym - w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

§ 5. Opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ustala w drodze decyzji administracyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

§ 6. Częściowe lub całkowite umorzenie, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty dla rodziców, ich opiekunów prawnych i kuratorów, osób pełnoletnich z opłat za pobyt w pieczy zastępczej ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

§ 7. Podstawą wydania decyzji o częściowym lub całkowitym umorzeniu, odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty lub odstępowaniu od ustalenia opłaty jest sytuacja rodzinna, zdrowotna, dochodowa i majątkowa osób zobowiązanych, a także samej osoby przebywającej w pieczy zastępczej.

§ 8. 1. W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie dziecka nie przekracza lub jest równy 200% kryterium dochodowego, odstępuje się od ustalania opłaty na maksymalny okres 2 lat.

2. W przypadku, gdy dochód osoby pełnoletniej nie przekracza lub jest równy 200 % kryterium dochodowego, odstępuje się od ustalania opłaty na maksymalny okres 2 lat.

3. W przypadku dochodu przekraczającego 200% dochodu można odstąpić od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodziców (rodzica, kuratora lub osoby pełnoletniej), u których występują okoliczności wskazujące na trudną sytuację rodziny lub osoby, w szczególności:

1) bezdomność,

2) orzeczona niepełnosprawność,

3) bezrobocie,

4) długotrwała lub ciężka choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim,

5) przemoc w rodzinie,

6) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

7) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego,

8) zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

9) alkoholizm i narkomania,

10) pobyt rodziców (rodzica) w domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej,

11) pobyt rodziców (rodzica) w areszcie śledczym lub zakładzie karnym,

12) zaistnienie zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

13) inne ważne przyczyny uzasadniające zwolnienie.

4. Rodzice, którzy płacą alimenty na dziecko umieszczone w placówce oraz rodzinie zastępczej, nie ponoszą odpłatności za pobyt tego dziecka w pieczy zastępczej.

§ 9. 1. Gdy dochód rodziców dziecka przekracza 200% kryterium dochodowego ustala się opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, jednocześnie częściowo kwotę opłaty umarza się wraz z odsetkami, według stawek określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Gdy dochód osoby pełnoletniej przekracza 200% kryterium dochodowego ustala się opłatę za pobyt w pieczy zastępczej w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty tego dochodu.

3. Gdy opiekun prawny lub kurator dysponuje dochodem dziecka ustala się opłatę w za pobyt w pieczy zastępczej w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty tego dochodu.

4. W sytuacji nałożenia obowiązku częściowej opłaty warunki rozłożenia odpłatności na oboje zobowiązanych rodziców kształtują się następująco:

1) gdy skutecznie przeprowadzono ocenę u obojga rodziców prowadzących wspólne gospodarstwo domowe - odpłatność za pobyt dziecka zostaje nałożona na oboje rodziców,

2) gdy skutecznie przeprowadzono ocenę u obojga rodziców prowadzących osobne gospodarstwa domowe - odpłatność za pobyt dziecka zostaje nałożona na każdego z rodziców z osobna, stosownie do indywidualnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej każdego z nich,

3) gdy skutecznie przeprowadzono ocenę tylko u jednego z rodziców - odpłatność za pobyt dziecka zostaje nałożona na tego rodzica, z zachowaniem warunków odpowiedzialności solidarnej.

§ 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymienionych w § 8 ust. 3, na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności lub z urzędu, za pobyt dziecka w pieczy zastępczej można odstąpić od ustalania opłaty.

§ 11. Opłaty za pobyt dziecka dokonuje się na konto PCPR w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej.

§ 12. Od czynności postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji w stosunku do osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej lub placówce odstępuje się w przypadku, gdy:

1) nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności;

2) rodzic dziecka jest nieletni, odstępuje się do czasu uzyskania przez rodzica biologicznego pełnoletności;

3) rodzic płaci alimenty na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej.

§ 13. Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty należności następuje na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności.

§ 14. Odroczenie terminu, rozłożenie na raty następuje w przypadku wystąpienia okoliczności określonych
w § 8 ust. 3.

§ 15. Na wniosek dłużnika należności mogą być umorzone w całości lub w części wraz z odsetkami, jeżeli występują przesłanki określone w § 8 ust. 3.

§ 16. Dłużnik potwierdza okoliczności wskazane we wniosku o umorzenie poprzez dostarczenie stosownej dokumentacji.

§ 17. W przypadku powstania zaległości z tytułu nieponoszenia opłat, o których mowa w ust. 1 uchwały za okres dłuższy niż 12 miesięcy starosta przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o powstaniu zaległości.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

§ 19. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXI/119/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz rodzinie zastępczej.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


Adam Miron Łęczycki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/122/12
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Tabela dotycząca umarzania w części wraz z odsetkami ustalonej opłaty za pobyt dziecka* w pieczy zastępczej.

Dochód w stosunku do odpowiedniego kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w procentach

Wysokość umorzenia ustalonej opłaty wyrażona w procentach od wysokości odpowiedniej opłaty określonej zgodnie z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Powyżej 200% do 250%

95,00%

Powyżej 250 % do 300%

90,00%

Powyżej 300% do 350%

85,00%

Powyżej 350% do 400%

80,00%

Powyżej 400% do 450%

75,00%

Powyżej 450% do 500%

70,00%

Powyżej 500% do 550%

65,00%

Powyżej 550% do 600%

60,00%

Powyżej 600% do 650%

55,00%

Powyżej 650% do 700%

50,00%

Powyżej 700% do 750%

45,00%

Powyżej 750% do 800%

40,00%

Powyżej 800% do 850%

35,00%

Powyżej 850% do 900%

30,00%

Powyżej 900%

Pełna opłata - 100,00%

* W przypadku umieszczenia kolejnego dziecka w pieczy zastępczej powyższe kwoty ustala się
następująco:

1) Drugie dziecko - 50% kwoty ustalonej na pierwsze dziecko.

2) Trzecie dziecko - 30% kwoty ustalonej na pierwsze dziecko.

3) Czwarte i kolejne dziecko - 15 % kwoty ustalonej na pierwsze dziecko.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wydawnictwo GASKOR

Profesjonalne publikacje z zakresu prawa i biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama