| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/239/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm 1) ) oraz art. 7a ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się doroczną Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego zwaną dalej nagrodą w uznaniu całokształtu działalności lub za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

2. Nagroda może być przyznawana indywidualnie lub zbiorowo.

3. Nagroda ma charakter pieniężny.

§ 2. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie i tylko jedną nagrodę za całokształt działalności.

§ 3. Nagrody przyznawane są przez Zarząd Województwa Podlaskiego w drodze uchwały na początku każdego sezonu artystycznego z inicjatywy własnej lub na wniosek.

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu,

2) dane dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności albo informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana,

3) uzasadnienie wniosku zawierające konkretne wskazanie za co nagroda ma być przyznana.

2. Przepis ust. l stosuje się odpowiednio w przypadku przyznawania nagrody z inicjatywy własnej.

§ 5. 1. Wnioski w sprawie przyznania nagród składa się do właściwego w sprawach kultury Departamentu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w terminie do dnia 31 lipca każdego roku.

2. W razie stwierdzenia braków formalnych wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni.

3. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

1) złożenia po terminie

2) śmierci twórcy lub rezygnacji wnioskodawcy z występowania o nagrodę,

3) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w wyznaczonym terminie.

§ 6. 1. Zarząd Województwa Podlaskiego może powierzyć przeprowadzenie postępowania w sprawie przyznania nagrody powołanej przez siebie komisji.

2. Zarząd Województwa Podlaskiego powołuje siedmioosobową Komisję do spraw przyznawania nagrody w drodze Uchwały.

3. Komisja może być powołana z udziałem przedstawicieli środowisk twórczych.

§ 7. Nagrody wypłacane są w ramach środków określonych w uchwale budżetowej Województwa Podlaskiego na dany rok dla działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

§ 8. Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości.

§ 9. 1. Traci moc Uchwała nr XV/79/99 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 18 października 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

2. Do postępowań wszczętych na podstawie uchwały, o której mowa w ust.1, a niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, zastosowanie mają dotychczasowe przepisy.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220 i; Nr 62, poz.558; Nr 153 poz.1271; Nr

214 poz.1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 162 poz.1568 oraz Dz. U. z 2004 r., Nr 102. poz.1055 i Nr 116, poz.1206, z 2006 r. Nr

126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz.

1458, z 2010 r.nr 28, poz.142 i 146,nr 40, poz.230, Nr 106,poz.675. z 2011 r. Nr 21,poz.113, Nr 149,poz.887, Nr 217,

poz.1281

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »