| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/132/12 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagażu oraz zwierząt zabieranych ze sobą do środka transportowego oraz wysokość opłat manipulacyjnych w transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej w Hajnówce

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 610, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, z 2008 r. Nr 219, poz. 1408, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 244, poz. 1454) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Podróżny jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w przypadku:

1) braku ważnego biletu zbiorowej komunikacji miejskiej - w wysokości 100,00 zł, w przypadku natychmiastowego uiszczenia tej zapłaty do rąk kontrolera lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty - opłata ta podlega obniżeniu do 50,00 zł,

2) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu - wysokości 80,00 zł, w przypadku natychmiastowego uiszczenia tej zapłaty do rąk kontrolera lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty - opłata ta podlega obniżeniu do 10,00 zł,

3) naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego rzeczy i zwierząt nie trzymanych na rękach, w tym za przewóz rzeczy i zwierząt bez uiszczenia opłat przewidzianych w taryfie przewozowej - w wysokości 40,00 zł,

4) spowodowania przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 300,00 zł.

§ 2. Opłata dodatkowa, o której mowa w § 1 pkt 1 i 2 podlega zwrotowi wraz z pobraną należnością za przewóz, a w przypadku wystawienia wezwania do zapłaty - anulowaniu po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, przy jednoczesnym udokumentowaniu posiadania uprawnienia do przejazdu ulgowego (dotyczy przejazdu z ważnym biletem ulgowym bez dokumentu uprawniającego do ulgi), bezpłatnego lub ważnego na czas przejazdu biletu okresowego imiennego, w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty.

§ 3. Ustala się opłatę manipulacyjną, o której mowa w § 2, w wysokości 10,00 zł tytułem ponoszonych kosztów czynności związanych z anulowaniem opłaty dodatkowej i należności za przewóz.

§ 4. Do opłat dodatkowych nałożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIX/113/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 września 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagażu oraz zabieranych ze sobą zwierząt do środka transportowego oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej w Hajnówce (D. Urz. Woj. Podl. Nr 240, poz 2463).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Eugeniusz Saczko

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »