reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/122/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 21 lipca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113 /, art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010r Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 z 2011r Nr 257 poz. 1726 / Rada Miejska w Rajgrodzie uchwala , co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 30 469,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Dokonać zmian w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 55 869,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 25 400,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 17 444 597,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 15 211 361,00 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 2 233 236,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 17 244 367,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 207 347,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3 037 020,00 zł.

3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- ogólna - 15 494,00 zł,

- celowa w wysokości 39 737,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4.

Ustala się spłatę transzy pożyczek w kwocie 564 492,00 zł w tym (Bank Gospodarstwa Krajowego) - 198 567,00 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji "Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Bełda- Pieńczykowo -Pieńczykówek" w ramach programu PROW i (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) - 365 925,00 zł Zakup samochodu strażackiego typu lekkiego z wyposażeniem w ramach programu RPOWP zadania zrealizowane w roku 2011 r. z dochodów budżetu gminy w 2012 r.

§ 5.

Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 4 niniejszej uchwały wynosi - 364 262,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie - 340 759,00 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie - 23 503,00 zł.

§ 6.

Objaśnienia do zmian w planie dochodów i wydatków stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się Wykaz zadań inwestycyjnych w 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 551 724,00 zł,

a) w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 351 724,00 zł.

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 340 759,00 zł.

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie - 2 551 724,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 351 724,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 340 759,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3) dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/122/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 21 lipca 2012 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2012 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę - 30 469,00 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

93 529,00

15 200,00

108 729,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

93 529,00

15 200,00

108 729,00

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

8 818,00

15 200,00

24 018,00

750

Administracja publiczna

46 674,00

5 500,00

52 174,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

8 088,00

2 500,00

10 588,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0,00

2 500,00

2 500,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

38 586,00

3 000,00

41 586,00

0830

Wpływy z usług

0,00

3 000,00

3 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

370 709,00

269,00

370 978,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

370 709,00

269,00

370 978,00

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0,00

269,00

269,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4 776 742,00

9 500,00

4 786 242,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 745 957,00

1 500,00

1 747 457,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00

1 500,00

1 500,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 317 867,00

8 000,00

1 325 867,00

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

7 000,00

8 000,00

15 000,00

Razem:

14 941 770,00

30 469,00

14 972 239,00

Ogółem

17 414 128,00

30 469,00

17 444 597,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/122/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 21 lipca 2012 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2012 r.

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 55 869,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 25 400,00 zł, w tym:

Rodzaj: własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 007 786,00

24 600,00

1 032 386,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

44 659,00

30 000,00

74 659,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

40 000,00

30 000,00

70 000,00

60017

Drogi wewnętrzne

882 401,00

- 5 400,00

877 001,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

186 837,00

- 5 400,00

181 437,00

750

Administracja publiczna

1 779 989,00

5 500,00

1 785 489,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 475 195,00

2 500,00

1 477 695,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27 038,00

2 500,00

29 538,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

62 100,00

3 000,00

65 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 263,00

2 439,00

8 702,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

0,00

561,00

561,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

187 302,00

369,00

187 671,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

175 802,00

369,00

176 171,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

35 749,00

369,00

36 118,00

852

Pomoc społeczna

1 736 874,00

0,00

1 736 874,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

637 000,00

20 000,00

657 000,00

3110

Świadczenia społeczne

630 000,00

20 000,00

650 000,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

66 538,00

- 20 000,00

46 538,00

4300

Zakup usług pozostałych

66 538,00

- 20 000,00

46 538,00

Razem:

14 740 840,00

30 469,00

14 771 309,00

Ogółem

17 213 898,00

-25 400,00

55 869,00

17 244 367,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/122/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 21 lipca 2012 r.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2012 r.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 200,00 zł - sprzedaż działki we wsi Kozłówka po wydatkach przeznacza się na pomoc finansową na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792 B na odcinku przed mostem w m. Rybczyzna".

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 500,00 zł - darowizna od Grupy PEP Farma Wiatrowa w Warszawie na zakup namiotu.

3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł za wystawienie reklam BS Rajgród i PPHU Jędruś na imprezie plenerowej w Rajgrodzie i kwotę tą planuje w wydatkach na organizację imprezy.

4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 269,00 zł - wpłata za złom z tytułu sprzedanych zużytych krat od drzwi w OSP Rajgród jednocześnie o tę kwotę zwiększa się wydatki związane z modernizacją budynku OSP Rajgród.

5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500,00 zł - odsetki od wpłat podatków lokalnych od osób prawnych w wydatkach przeznacza się tę kwotę na modernizację remizy OSP Rajgród - 100 zł i 1 400 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Grajewie na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792 B na odcinku przed mostem w m. Rybczyzna".

6. Zwiększa się plan dochodów - podatek dochodowy od osób prawnych - 7 000 zł i przeznacza na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Grajewie na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792 B na odcinku przed mostem w m. Rybczyzna".

7. Zmniejsza się plan wydatków na drogę do ZPM o kwotę 5 400,00 zł i przeznacza na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Grajewie na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792 B na odcinku przed mostem w m. Rybczyzna".

8. Zmniejsza się plan wydatków z tytułu usług opiekuńczych zwykłych finansowanych z budżetu gminy o kwotę 20 000,00 zł i przenosi na wypłatę zasiłków celowych w związku ze zdarzeniami losowymi /pożary, straty po nawałnicach burzowych, zakup opału dla podopiecznych w okresie zimowym/.

9. W załączniku Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych w 2012 r. - zmiana wartości zadań - Modernizacja budynku remizy OSP w Rajgrodzie i drogi do ZPM ul. Warszawska.

10. W załączniku Nr 5 Dotacje - zwiększono pomoc dla powiatu Grajewskiego o 30 000 zł - na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Grajewie na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792 B na odcinku przed mostem w m. Rybczyzna".

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/122/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 21 lipca 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2012 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

Łączne koszty finansowe

Poniesione wydatki w latach poprzednich

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2012(9+10+ 11+12+13)

z tego źródła finansowania

Środki własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

010

01010

6050

Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Rajgród

794 500,00

0,00

17 835,00

17 835,00

Urząd Miejski w Rajgrodzie

2

010

01010

6057 6059

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska

3 858 981,42

69 671,00

1 196 810,00

10 000,00

169 521,00

1 017 289,00

Urząd Miejski w Rajgrodzie

3

010

01010

6057 6059

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Miecze: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Orzechówka

209 741,00

4 245,00

205 496,00

23 530,00

55 963,00

126 003,00

Urząd Miejski w Rajgrodzie

4

600

60017

6050`

Remont drogi gminnej wewnętrznej w Rajgrodzie ( do ZPM)

181437,00

181437,00

89 433,00

92 004,00

Urząd Miejski w Rajgrodzie

5

700

70005

6 050

Wykup gruntu 25 m 2 - ul Leśna

2 351,00

2 351,00

2 351,00

Urząd Miejski w Rajgrodzie

6

700

70005

6 050

Wykup gruntu pod drogę we wsi Pieńczykówek

27 698,00

27 698,00

4 427,00

23 271,00

Urząd Miejski w Rajgrodzie

7

750

75023

6 050

Modernizacja łazienek w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie

22 860,00

22 860,00

22 860,00

Urząd Miejski w Rajgrodzie

8

750

75023

6 060

Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym i wsparciem technicznym

7 405,00

7 405,00

7 405,00

Urząd Miejski w Rajgrodzie

9

754

75412

6 050

Modernizacja budynku OSP Rajgród

40 648,00

4 530,00

36 118,00

35 749,00

Urząd Miejski w Rajgrodzie

10

801

80101

6 050

Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno- Przedszkolnym

22 000,00

22 000,00

22 000,00

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rajgrodzie

11

801

80101

6057 6059

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie

1 066 016,00

43 421,00

1 022 595,00

153 389,00

869 206,00

Urząd Miejski w Rajgrodzie

12

851

85154

6050

Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych

20 200,00

10 200,00

10 000,00

10 000,00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie

13

921

92120

6057 6059

Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród

188 919,00

20 206,00

168 713,00

53 404,00

115 309,00

Urząd Miejski w Rajgrodzie

Ogółem

6 442 756,42

152 273,00

2 921 318,00

452 752,00

340 759,00

0,00

2 127 807,00

x

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/122/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 21 lipca 2012 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. Publ..

Dla jednostek spoza sektora fin. Publ..

Lp.

Podmiot dotowany

Klasyfikacja budżetowa

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp.

Nazwa zadania lub podmiot

Klasyfikacja budżetowa

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Starostwo Powiatowe Grajewo

60014

§ 6300

70 000

1

Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża

80101

§ 2590

180 685

2

Starostwo Powiatowe Ełk

63003

§ 6300

8 500

2

Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża

80104

§ 2590

10 401

3

Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego

75095

§ 6630

700

3

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

92195

§ 2360

15 000

4

Starostwo Powiatowe Grajewo

85311

§ 2710

822

4

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

92195

§ 2360

4 000

5

ZGKiM w Rajgrodzie

90017

§ 2650

109 459

5

Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

92695

§ 2360

2 000

ZGKiM w Rajgrodzie

90017

§ 6210

36 502

Modernizacja pomostu dookoła zatoki portowej przy ul Szkolnej

92695

§ 2360

50 000

6

Dom Kultury w Rajgrodzie

92109

§ 2480

81 150

6

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

92695

§ 2360

2 000

7

Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie

92116

§ 2480

129 000

Ogółem

X

116 524

210 150

109 459

X

Ogółem

X

73 000

191 086

0

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama