Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/87/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 30 lipca 2012r.

w sprawie podziału Gminy Kleszczele na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzajace ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) oraz art. 418 § 1, art. 419 § 2 i 4 i art. 420 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) na wniosek Burmistrza Kleszczel uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla wyboru Rady Miejskiej w Kleszczelach dokonuje się podziału Gminy Kleszczele na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 5. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Kleszczelach przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowych podział gminy na okręgi wyborcze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady


mgr Katarzyna Androsiuk


Załącznik do uchwały Nr XIII/87/2012
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 lipca 2012 r.

Podział Gminy Kleszczele na okręgi wyborcze

1. Liczba mieszkańców gminy Kleszczele na dzień 30.06.2012 r.: 2 814

2. Liczba wybieranych radnych: 15

3. Jednolita norma przedstawicielstwa: 187,6

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba mieszkańców w okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Sołectwo: Suchowolce

133

1

2

Sołectwo: Saki

135

1

3

Sołectwo: Zaleszany, Toporki

175

1

4

Sołectwo: Dobrowoda, Repczyce

278

1

5

Sołectwo: Biała Straż, Kuraszewo, Policzna

239

1

6

Sołectwo: Gruzka, Kośna, Piotrowszczyzna, Pogreby, Żuki

206

1

7

Sołectwo: Dasze

244

1

8

Kleszczele: ul. Białowieska, ul. Puszkina, ul. Wiśniowa, ul. Wschodnia

137

1

9

Kleszczele: ul. Dobrowodzka, ul. Kościelna, ul. Krótka

207

1

10

Kleszczele: ul. Kolejowa, ul. Źródlana

147

1

11

Kleszczele: ul. Leśna, ul. Seredobórki Kolonia, ul. Sosnowa, ul. Stacja Kolejowa

216

1

12

Kleszczele: ul. Akacjowa, ul. KlebankaKolonia

243

1

13

Kleszczele: ul. 1 Maja, ul. Nowa, ul. Kościuszki, ul. Plac Parkowy

109

1

14

Kleszczele: ul. Boćkowska, ul. Januckie Kolonia, ul. Mickiewicza

148

1

15

Kleszczele: ul. Ciasna, ul. Generała Świerczewskiego, ul. Kopernika

197

1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe