Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/116/12 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 31 lipca 2012r.

w sprawie podziału Gminy Czeremcha na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.14 ust 1 i art.16 ust.3i4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzajace ustawę - Kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz.118, zm 1) ) ) oraz art. 12 §2, § 11, § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, zm 2) ) ) na wniosek Wójta Gminy Czeremcha uchwala sie, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Czeremcha na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 4. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Czeremcha oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy Czeremcha przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na stałe obwody głosowania.

§ 5. Na ustalony podział gminy na stałe obwody głosowania wyborcom, w liczbie co najmiej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomoiści.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIII/105/12 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie podziału Gminy Czeremcha na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima

1) Dz. U. z 2011r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889

2) Dz.U. z 2011 . Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz.1016, Nr 217, poz. 1281


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/116/12
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 31 lipca 2012 r.

PODZIAŁ GMINY CZEREMCHA NA STA ŁE OBWODY GŁOSOWANIA

Numer obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 .

Sołectwo Czeremcha

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W CZEREMSZE
UL.1-GO MAJA 77
17-240 CZEREMCHA

2.

SOŁECTWA:
Czeremcha-Wieś, Stawiszcze, Połowce, Opaka Duża, Pohulanka, Wólka Terechowska, Kuzawa, Berezyszcze , Bobrówka, Zubacze, Jancewicze .

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
W CZEREMSZE
SZKOŁA PODSTAWOWA
UL. SZKOLNA 2
17-240 CZEREMCHA

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe