Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/93/2012 Rady Gminy Sejny

z dnia 3 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Sejny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz.889) oraz art. 418 § 1 , art. 419 § 2 i § 4 i art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, . z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) na wniosek Wójta Gminy Sejny uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla wyboru Rady Gminy Sejny dokonuje się podziału Gminy Sejny na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sejny.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach.

§ 4. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Sejny przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze.

§ 5. Na ustalenia Rady Gminy Sejny w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Suwałkach w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/93/2012
Rady Gminy Sejny
z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Podział Gminy Sejny
na okręgi wyborcze

1. Liczba mieszkańców Gminy Sejny 4 215

wg stanu na dzień 30-06-2012 r.

2. Liczba wybieranych radnych: 15

3. Jednolita norma przedstawicielstwa: 281

Numer
okręgu

Granice okręgu

Liczba mieszkańców w okręgu

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu

1

Klejwy, Nowosady

253

1

2

Gryszkańce, Łumbie

224

1

3

Lasanka, Marynowo, Sumowo

265

1

4

Babańce, Kolonia Sejny, Radziuszki

263

1

5

Bubele, Gawiniańce, Kielczany

288

1

6

Olszanka, Poćkuny, Zaleskie

335

1

7

Degucie, Grudziewszczyzna, Posejanka, Posejny, Świackie, Zaruby

346

1

8

Jodeliszki, Konstantynówka, Krasnowo, Rynkojeziory

196

1

9

Burbiszki, Jenorajście, Radziucie

302

1

10

Dusznica, Hołny Mejera, Krasnogruda

234

1

11

Sztabinki, Żegary

285

1

12

Hołny Wolmera, Markiszki, Ogrodniki, Podlaski, Rachelany

308

1

13

Dworczysko, Krejwińce, Półkoty

279

1

14

Berżałowce, Bosse, Dubowo, Wigrańce

334

1

15

Berżniki, Folwark Berżniki

303

1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe