Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/94/2012 Rady Gminy Sejny

z dnia 3 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Sejny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz.889) oraz art. 12 § 2, § 3, § 11, § 12, § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281) na wniosek Wójta Gminy Sejny uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Sejny na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sejny.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu
i Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach.

§ 4. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Sejny oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy Sejny przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na stałe obwody głosowania.

§ 5. Na niniejszą uchwałę Rady Gminy Sejny wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Suwałkach w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/94/2012
Rady Gminy Sejny
z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Podział Gminy Sejny
na stałe obwody głosowania

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Babańce, Bubele, Degucie, Gawiniańce,
Grudziewszczyzna, Gryszkańce, Kielczany, Klejwy, Kolonia Sejny, Lasanka, Łumbie, Marynowo, Nowosady, Olszanka, Poćkuny, Posejanka, Posejny, Radziuszki, Sumowo, Świackie, Zaleskie, Zaruby

Urząd Gminy Sejny
ul. Świerczewskiego 1
16-500 Sejny
tel. 516-20-45

2

Burbiszki, Jenorajście, Jodeliszki,
Konstantynówka, Krasnowo, Radziucie
Rynkojeziory,

Szkoła Podstawowa w Krasnowie
Krasnowo 17
16-500 Sejny
tel. 517-10-10

3

Dusznica, Hołny Mejera, Krasnogruda, Sztabinki, Żegary,

Świetlica OSP w Żegarach
Żegary 40
16-500 Sejny
tel. 517-20-15

4

Hołny Wolmera, Markiszki, Ogrodniki, Podlaski , Rachelany

Świetlica OSP w Ogrodnikach
Ogrodniki 14
16-500 Sejny
tel. 517-22-00

5

Berżałowce, Berżniki, Bosse, Dubowo, Dworczysko, Folwark Berżniki, Krejwińce, Półkoty, Wigrańce

Budynek po Szkole Podstawowej w Berżnikach
Berżniki 45 b
16-500 Sejny
tel. 516-28-13

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe