Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/124/12 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 1 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 211 ust.1 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 , poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 26 677 zł zgodnie z § 6 do niniejszej uchwały

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 38 769 zł zgodnie z § 7 do niniejszej uchwały

3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 12 092 zł zgodnie z § 8 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 17 819 987 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16 150 170 zł

- dochody majątkowe w wysokości 1 669 817 zł

§ 3. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 17 912 389 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 15 468 816 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 2 443 573 zł

§ 4. Dochody budżetu Gminy w wysokości 241 951 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie ( w wysokości 241 951 zł ) zaciągniętych w 2011 roku.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 334 353 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 334 353 zł

§ 6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 677

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

852

85295

2010
zlecone

10 800

Zwiększenie planu dochodów o dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.259.2012.MA

854

85415

2030
własne

15 877

Zwiększenie planu dochodów o dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.233.2012.BB

Razem

26 677

§ 7. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 769

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

400

40002

4300
własne

5 000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług w ramach dostarczania wody

852

85214

3110
własne

1 092

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wypłacenie świadczeń społecznych w ramach zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

852

85295

3110
zlecone

10 800

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wypłacenie świadczeń pielęgnacyjnych

854

85415

3260
własne

15 877

Zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna"

900

90002

4300
własne

5 000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług w ramach gospodarki odpadami

750

75095

4300
własne

1 000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług w zakresie aktualizacji strategii rozwoju gminy

Razem

38 769

§ 8. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 092

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

700

70004

4210
4270
4300
Własne

3 000
5 000
2 000

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej

854

85415

3260
własne

1 092

Zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na udzielenie pomocy materialnej uczniom

700

70005

4300
własne

1 000

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem

12 092

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe