Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 229/12 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 26 lipca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707/ oraz § 7 pkt 2 Uchwały Nr 81/XV/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2012 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę 109.441,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

1) zwiększeniu wydatków o kwotę 109.441,00 zł,

3) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 10.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 18.991.164,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 16.987.454,00 zł

2) dochody majątkowe kwota 2.003.710,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 19.611.163,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 16.681.418,00 zł

2) wydatki majątkowe kwota 2.929.745,00 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 229/12
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 26 lipca 2012 r.

DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan dochodów po zmianie

852

Pomoc społeczna

2.428.400,00

16.800,00

2.445.200,00

85295

Pozostała działalność

16.400,00

16.800,00

33.200,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

16.400,00

16.800,00

33.200,00

Razem:

2.883.983,00

16.800,00

2.900.783,00

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan dochodów po zmianie

852

Pomoc społeczna

505.600,00

67.030,00

572.630,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2.000,00

230,00

2.230,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2.000,00

230,00

2.230,00

85295

Pozostała działalność

160.000,00

66.800,00

226.800,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

160.000,00

66.800,00

226.800,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

82.632,00

25.611,00

108.243,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

82.632,00

25.611,00

108.243,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

82.632,00

25.611,00

108.243,00

Razem:

15.997.740,00

92.641,00

16.090.381,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 229/12
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 26 lipca 2012 r.

WYDATKI - zwiększenia/zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

852

Pomoc społeczna

2.428.400,00

16.800,00

2.445.200,00

85295

Pozostała działalność

16.400,00

16.800,00

33.200,00

3110

Świadczenia społeczne

16.400,00

16.800,00

33.200,00

Razem

2.883.983,00

16.800,00

2.900.783,00

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.574.780,00

0,00

1.574.780,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

1.482.970,00

0,00

1.482.970,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.240,00

- 1.240,00

2.000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

51.400,00

- 3.000,00

48.400,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

5.150,00

- 3.000,00

2.150,00

4300

Zakup usług pozostałych

15.600,00

5.240,00

20.840,00

4430

Różne opłaty i składki-

11.000,00

2.000,00

13.000,00

851

Ochrona zdrowia

37.000,00

0,00

37.000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

35.000,00

0,00

35.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

7.000,00

3.000,00

10.000,00

4430

Różne opłaty i składki

6.600,00

- 3.000,00

3.600,00

852

Pomoc społeczna

1.051.714,00

67.030,00

1.118.744,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2.750,00

230,00

2.980,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

2.750,00

230,00

2.980,00

85295

Pozostała działalność

280.503,00

66.800,00

347.303,00

3110

Świadczenia społeczne

215.000,00

66.800,00

281.800,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

227.752,00

25.611,00

253.363,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

102.632,00

25.611,00

128.243,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

11.000,00

25.611,00

36.611,00

Razem

16.607.585,00

92.641,00

16.700.226,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 229/12
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 26 lipca 2012 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w związku z:
- zmianą wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych gmin w kwocie 109.441,00 zł z przeznaczeniem na:
realizację rządowego programu "pomoc państwa w zakresie dożywianiana" kwota 66.800,00 zł;
realizację rządowego programu "wyprawka szkolna" kwota 25.611,00 zł;
realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwota 16.800,00 zł;
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe kwota 230,00 zł;
- przeniesieniem wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na kwotę 3.000,00 zł i w rozdziale 75412 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na kwotę 7.240,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe