Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/181/12 Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 31 lipca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92,poz.753, Nr 157, poz.1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 121 ust.4, ust.5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241) orazart. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183),Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa siędochody budżetowe o kwotę 116.146 - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 14.881 i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 131.027 - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 18.882.677 zł , w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 846.476 zł,

- dochody bieżące w wysokości 18.036.201 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 20.444.085 zł , w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 3.823.136 zł,

- wydatki bieżące w wysokości 16.620.949 zł.

§ 3. Ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2011 roku " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1169B Krasnopol -Murowany Most" w ramach projektu " Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego" z dochodów budżetu powiatu w 2012 r. w kwocie 1.363.735 zł.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 niniejszej uchwały wynosi 2.925.143 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 233.113 zł,

- kredytu długoterminowego w kwocie 2.692.030 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1.265.675 zł.

§ 5. Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/175/12 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2012 r.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Miszkiel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/181/12
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 lipca 2012 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2012 rok.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/181/12
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 lipca 2012 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2012 rok.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/181/12
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 lipca 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności.

Lp.

Projekt

Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf)

Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(5+6)

w tym:

Planowane wydatki

Środki
z budżetu krajowego

Środki
z budżetu UE

2012 r.

Wydatki razem (8+12)

z tego:

Środki z budżetu krajowego**

Środki z budżetu UE

Wydatki razem (9+10+11)

z tego, źródła finansowania:

Wydatki razem (13+14+15)

z tego: źródła finansowania:

pożyczki
i kredyty

obligacje

pozostałe**

pożyczki
i kredyty

obligacje

pozostałe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Wydatki majątkowe razem:

x

3 152 328,00

472 850,00

2 679 478,00

1 489 533,00

223 431,00

223 355,00

0,00

76,00

1 266 102,00

1 265 675,00

0,00

427,00

2

Wydatki bieżące

x

2 947 147,00

396 561,00

2 550 586,00

960 883,00

98 620,00

0,00

0,00

98 620,00

862 263,00

0,00

0,00

862 263,00

Program:

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Sąsiedzi w Działaniu

Priorytet:

1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego.

1.2

Działanie:

1.1. Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej.

Nazwa projektu:

" Drogi pogranicza - rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu Sejneńskiego"

Razem wydatki:

60060014

3 168 425,00

475 264,00

2 693 161,00

1 505 630,00

225 845,00

223 355,00

0,00

2 490,00

1 279 785,00

1 265 675,00

0,00

14 110,00

z tego: 2012 r.

majątkowe

3 151 825,00

472 774,00

2 679 051,00

1 489 030,00

223 355,00

223 355,00

0,00

0,00

1 265 675,00

1 265 675,00

0,00

0,00

z tego: 2012 r.

bieżące

16 600,00

2 490,00

14 110,00

16 600,00

2 490,00

0,00

2 490,00

14 110,00

0,00

14 110,00

2.1

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013

2.1

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:

VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:

6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Nazwa projektu:

Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia

Razem wydatki:

85385395

332 083,00

49 812,00

282 271,00

97 865,00

14 679,00

0,00

0,00

14 679,00

83 186,00

0,00

0,00

83 186,00

z tego: 2012 r.

bieżące

332 083,00

49 812,00

282 271,00

97 865,00

14 679,00

0,00

0,00

14 679,00

83 186,00

0,00

0,00

83 186,00

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:

III. Wysoka jakość systemu oświaty

2.2

Działanie:

3.3 Poprawa Jakości kształcenia

Nazwa projektu:

Archimedes

Razem wydatki:

80180195

263 691,00

39 554,00

224 137,00

46 104,00

6 917,00

0,00

0,00

6 917,00

39 187,00

0,00

0,00

39 187,00

z tego: 2009 r.

44 200,00

6 630,00

37 570,00

44 200,00

6 630,00

6 630,00

37 570,00

37 570,00

z tego: 2012 r.

bieżące

263 691,00

39 554,00

224 137,00

46 104,00

6 917,00

0,00

0,00

6 917,00

39 187,00

0,00

0,00

39 187,00

2.3

Program:

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:

9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Nazwa projektu:

" Edukacja bez przeszkód"

Razem wydatki:

85385395

119 120,00

17 869,00

101 251,00

32 736,00

4 910,00

0,00

0,00

4 910,00

27 826,00

0,00

0,00

27 826,00

z tego: 2012 r.

majątkowe

503,00

76,00

427,00

503,00

76,00

0,00

0,00

76,00

427,00

0,00

0,00

427,00

z tego: 2012 r.

bieżące

118 617,00

17 793,00

100 824,00

32 233,00

4 834,00

0,00

0,00

4 834,00

27 399,00

0,00

0,00

27 399,00

2.4

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:

VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:

6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Nazwa projektu:

" Od bierności do aktywności"

Razem wydatki:

85385395

217 529,00

32 629,00

184 900,00

212 058,00

31 808,00

0,00

0,00

31 808,00

180 250,00

0,00

0,00

180 250,00

z tego 2012:

bieżące

217 529,00

32 629,00

184 900,00

212 058,00

31 808,00

0,00

0,00

31 808,00

180 250,00

0,00

0,00

180 250,00

2.5

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:

VII. Promocja Integracji Społecznej

Działanie:

7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Nazwa projektu:

"Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej"

Razem wydatki:

85385395

456 391,00

22 947,00

433 444,00

456 391,00

22 947,00

0,00

0,00

22 947,00

433 444,00

0,00

0,00

433 444,00

z tego 2012:

bieżące

456 391,00

22 947,00

433 444,00

456 391,00

22 947,00

0,00

0,00

22 947,00

433 444,00

0,00

0,00

433 444,00

2.6

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:

VII. Promocja Integracji Społecznej

Działanie:

7.2.1.Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nazwa projektu:

" Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie"

Razem wydatki:

85385395

717 618,00

107 643,00

609 975,00

48 566,00

7 285,00

0,00

0,00

7 285,00

41 281,00

0,00

0,00

41 281,00

z tego 2012:

bieżące

48 566,00

7 285,00

41 281,00

48 566,00

7 285,00

0,00

0,00

7 285,00

41 281,00

0,00

0,00

41 281,00

z tego 2013 :

bieżące

521 359,00

78 204,00

443 155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

z tego 2014:

bieżące

147 693,00

22 154,00

125 539,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:

VII. Promocja Integracji Społecznej

Działanie:

7.2.1.Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nazwa projektu:

" Perspektywy na lepsze zycie"

Razem wydatki:

85385395

824 618,00

123 693,00

700 925,00

51 066,00

7 660,00

0,00

0,00

7 660,00

43 406,00

0,00

0,00

43 406,00

z tego 2012:

bieżące

51 066,00

7 660,00

43 406,00

51 066,00

7 660,00

0,00

0,00

7 660,00

43 406,00

0,00

0,00

43 406,00

z tego 2013:

bieżące

611 859,00

91 779,00

520 080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

z tego 2014:

bieżące

161 693,00

24 254,00

137 439,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem (1+2)

x

6 099 475,00

869 411,00

5 230 064,00

2 450 416,00

322 051,00

223 355,00

0,00

98 696,00

2 128 365,00

1 265 675,00

0,00

862 690,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/181/12
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 lipca 2012 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 116.146 zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 70005 - zwiększa się plan finansowy dochodów starostwa o kwotę 5.754 zł , z tytułu wpływów z usług ( koszty eksploatacji związane z dzierżawą na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach),

- rozdział 85205 - zwiększa się plan finansowy dochodów organu o kwotę 10.760 zł - dotacja otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz koszty zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

- rozdział 85395 - zwiększa się plan finansowy dochodów organu o kwotę 99.632 zł - środki na realizację dwóch projektów przez Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

1) " Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie" - kwota 48.566 zł ( finansowanie 85% środki europejskie i 15% budżet państwa ),

2) " Perspektywy na lepsze życie" - kwota 51.066 zł ( finansowanie 85% środki europejskie i 15% budżet państwa ).

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 14.881 zł oraz zwiększeniu o kwotę 131.027 zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 70005 - zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 5.754 zł, na zakup energii ( budynek na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach),

- rozdział 85204 - zwiększa się plan finansowy wydatków PCPR w Sejnach o kwotę 11.460 zł , z tego:

- szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej - kwota 3.850 zł ( koszty umów zlecenia dla 2 trenerów, materiały szkoleniowe oraz kampania informacyjna ). Finansowanie wydatków: 50% budżet państwa, 50% wkład własny powiatu,

- koszty zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w okresie 01.07.2012 do 31.12.2012 r. ( umowa zlecenia wraz z pochodnymi ) - 7.610 zł. Finansowanie wydatków: 70% budżet państwa i 30% wkład własny powiatu .

- rozdział 85205 - przesuwa się pomiędzy paragrafami planu finansowego wydatków PCPR w Sejnach kwotę 3.600 zł, na zakup materiałów szkoleniowych dla sprawców przemocy w rodzinie.

- rozdział 85218 - zmniejsza się plan finansowy wydatków PCPR w Sejnach o kwotę 700 zł, przesuwając powyższą kwotę do r. 85204.

- rozdział 85395 - zwiększa się plan finansowy wydatków PUP w Sejnach o kwotę 99.632 zł , na realizację dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Finansowanie projektu: EFS 85% i budżet powiatu 15%:

1) " Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie" - kwota 48.566 zł ,

2) " Perspektywy na lepsze życie" - kwota 51.066 zł .

Zadania zlecone:

- rozdział 70005 - przesuwa się pomiędzy paragrafami planu wydatków starostwa kwotę 431 zł, zabezpieczając bieżące potrzeby jednostki,

- rozdział 85205 - przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków PCPR w Sejnach kwotę 10.150 zł, na wynagrodzenia ( umowa zlecenia ) dla trenerów prowadzących szkolenia dla sprawców przemocy w rodzinie.

Załącznik Nr 3

Dodaje się dwa projekty, które będą realizowane prze PUP w Sejnach w latach 2012 - 2014:

( finansowanie projektu: EFS 85% i budżet powiatu 15%):

1) " Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie" - kwota ogółem 717.618 zł, z tego:

2012 rok - 48.566 zł,

2013 rok - 521.359 zł,

2014 rok - 147.693 zł.

2) " Perspektywy na lepsze życie" - kwota ogółem 824.618 zł, z tego:

2012 rok - 51.066 zł,

2013 rok - 611.859 zł,

2014 rok - 161.693 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe