Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 80/12 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 lipca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §10 Uchwały Nr 153/IV/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 22.685zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 22.685zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3) objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3,

4) po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi: 12.116.460zł. w tym: dochody bieżące 11.758.460zł. dochody majątkowe 358.000zł.

- plan wydatków ogółem wynosi: 13.466.323zł. w tym: wydatki bieżące 10.619.656zł. wydatki majątkowe 2.846.667zł.

- deficyt budżetowy ogółem wynosi: 1.349.863zł.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ . § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 80/12

Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 lipca 2012 r.

DOCHODY - ZWIĘKSZENIA

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

852

85295

2010

10.800

Dotacja celowa na wydatki bieżące związane z realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zadanie zlecone.

852

85295

2030

8.817

Dotacja celowa na wydatki bieżące związane z dożywianiem. Zadanie własne w części finansowane z dotacji wojewody.

854

85415

2030

3.068

Dotacja celowa na wydatki bieżące związane z dofinansowaniem zakupu podręczników dla uczniów - "Wyprawka szkolna" - zadanie własne realizowane ze środków Wojewody.

Ogółem

22.685


Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 80/12

Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 lipca 2012 r.

.

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

852

85295

3110

10.800

Środki przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Wydatek bieżący. Zadanie zlecone.

852

85295

3110

8.817

Środki przeznaczone na dożywianie. Wydatek bieżący. Zadanie własne w części finansowane z dotacji wojewody.

854

85415

3260

3.068

finansowane z dotacji Wojewody Środki przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów - "Wyprawka Szkolna". Wydatek bieżący. Zadanie własne realizowane ze środków Wojewody.

Ogółem

22.685

Wójt Gminy

Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 80/12

Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 lipca 2012 r.

Objaśnienia

dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 19 lipca 2012 r. zwiększył o kwotę 10.800 zł. dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2012 rok na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu dochodów i wydatków bieżących.

2. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 27 lipca 2012 r. zwiększył o kwotę 8.817 dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2012 r. na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu dochodów i wydatków bieżących.

3. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 11 lipca 2012 r. zwiększył o kwotę 3.068 dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2012 r. na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna". Ww. kwotę należy wprowadzić do planu dochodów i wydatków bieżących.

Wójt Gminy

Krzysztof Krajewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe