reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/129/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 10 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 72, poz. 1141, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, oraz z 2012 r. poz. 567), oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 120.142,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 736.142,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 16.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -20.585.101,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 19.970.582,00 zł,

b) dochody majątkowe - 614.519,00 zł.

2) Plan wydatków - 18.794.683,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 18.103.607,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 691.076,00 zł.

2. Nadwyżka dochodów gminy w wysokości 1.790.418,00 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.278.753,00 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 229.180,00 zł,

3) spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 282.485,00 zł zaciągniętej w 2011 r.

§ 5. Objaśnienia do uchwały stanowi Załącznik Nr 3.

§ 6. Wprowadza się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku: "Plan przychodów i rozchodów na 2012 rok" zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 600.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 600.000,00 zł.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/129/2012
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

5 009,00

75 000,00

80 009,00

01095

Pozostała działalność

5 009,00

75 000,00

80 009,00

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

0,00

75 000,00

75 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 980,00

15 000,00

16 980,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

1 980,00

15 000,00

16 980,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1 980,00

15 000,00

16 980,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

105 248,00

21 142,00

126 390,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

105 248,00

21 142,00

126 390,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

105 248,00

21 142,00

126 390,00

Razem:

17 603 122,00

111 142,00

17 714 264,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 376 400,00

9 000,00

2 385 400,00

85295

Pozostała działalność

8 400,00

9 000,00

17 400,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

8 400,00

9 000,00

17 400,00

Razem:

2 861 837,00

9 000,00

2 870 837,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/129/2012
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Razem:

81 076,00

0,00

81 076,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

410 836,00

75 000,00

485 836,00

01095

Pozostała działalność

325 836,00

75 000,00

400 836,00

4270

Zakup usług remontowych

266 836,00

75 000,00

341 836,00

600

Transport i łączność

343 282,00

600 000,00

943 282,00

60016

Drogi publiczne gminne

343 282,00

600 000,00

943 282,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

600 000,00

600 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

295 280,00

15 000,00

310 280,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

278 380,00

15 000,00

293 380,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

49 380,00

15 000,00

64 380,00

757

Obsługa długu publicznego

540 487,00

16 000,00

556 487,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

540 487,00

16 000,00

556 487,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

540 487,00

16 000,00

556 487,00

801

Oświata i wychowanie

7 660 440,00

- 16 000,00

7 644 440,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

840 225,00

- 16 000,00

824 225,00

4300

Zakup usług pozostałych

769 731,00

- 16 000,00

753 731,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

134 442,00

21 142,00

155 584,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

130 583,00

21 142,00

151 725,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0,00

21 142,00

21 142,00

Razem:

15 131 628,00

711 142,00

15 842 770,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 376 400,00

9 000,00

2 385 400,00

85295

Pozostała działalność

8 400,00

9 000,00

17 400,00

3110

Świadczenia społeczne

8 400,00

9 000,00

17 400,00

Razem:

2 861 837,00

9 000,00

2 870 837,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/129/2012
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Objaśnienia

Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" o kwotę 75.000,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Rutkowszczyzna (Pismo DMG - III 7152.16.2012 z dnia 05 lipca 2012 r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego).

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 15.000,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia p.poż. dla OSP Karpowicze (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego).

W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.259.2012.MA z dnia 19 lipca 2012 r.)

W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 21.142,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach "Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - "Wyprawka szkolna".

Do załącznika "Plan przychodów i rozchodów na 2012 rok" wprowadza się po stronie przychodów kredyt długoterminowy w kwocie 600.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwotę 600.000,00 zł przAeznacza się na inwestycję pn.: "Przebudowa ulicy w Suchowoli i ulicy we wsi Piątak".


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/129/2012
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r.

L.p

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Rok rozp. - zakoń.

Wartość nakładów ogółem

Środki poniesione
do 31.12.2011 r.

Środki wynikające
z planu na 2012r.
- ogółem

w tym:

Środki pozab.
planowane do pozyskania z
funduszy unijnych
i innych źródeł

środki własne budżetowe

Kredyty długoterminowe

wpłaty mieszkań

Środki z funduszy unijnych 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

60016

Przebudowa drogi gminnej we wsi Piątak, w tym:

2012

309.500,00

-

309.500,00

309.500,00

-

-

-

-

- dokumentacja

5.000,00

-

5.000,00

5.000,00

-

-

-

-

- inspektor nadzoru

4.500,00

-

4.500,00

4.500,00

-

-

-

-

2.

60016

Przebudowa drogi gminnej Nr 103449B ulica Słoneczna w Suchowoli, w tym:

2012

290.500,00

-

290.500,00

290.500,00

-

-

-

-

- inspektor nadzoru

4.500,00

-

4.500,00

4.500,00

-

-

-

-

RAZEM

600.000,00

-

600.000,00

600.000,00

-

-

-

--


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/129/2012
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2012 rok

Lp.

Treść

Klasyfikacja

Kwota na 2012 rok

1

2

3

4

Przychody ogółem:

600.000,00

1.

Kredyty

§ 952

600.000,00

2.

Pożyczki

§ 952

0,00

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

0,00

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0,00

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

0,00

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

0,00

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

0,00

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

0,00

Rozchody ogółem:

2.390.418,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

1.951.433,00

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

156.500,00

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

282.485,00

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

0,00

5.

Lokaty

§ 994

0,00

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

0,00

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

0,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama