Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/142/12 Rady Gminy Zawady

z dnia 25 lipca 2012r.

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zawadach

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281), art.5 ust.5, art.5a ust.2 pkt.1, art.14a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572, Nr 273 poz.2703, Nr 281 poz.2781, z 2005r. Nr 17 poz.141, Nr 94 poz.788, Nr 122 poz.1020, Nr 131 poz.1091, Nr 167 poz.1400, Nr 249 poz.2104, z 2006r. Nr 144 poz.1043, Nr 208 poz.1532, Nr 227 poz.1658, z 2007r. Nr 42 poz.273, Nr 80 poz.542, Nr 115 poz.791, Nr 120 poz.818, Nr 180 poz.1280, Nr 181 poz.1292, z 2008r. Nr 70 poz.416, Nr 145 poz.917, Nr 216 poz.1370, Nr 235 poz.1618, z 2009r. Nr 6 poz.33, Nr 31 poz.206, Nr 56 poz.458, Nr 219 poz.1705, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 44 poz.250, Nr 54 poz.320, Nr 148 poz.991, Nr 127 poz.857, z 2011r. Nr 106 poz.622, Nr 112 poz.654, Nr 149 poz.887, Nr 205 poz.1206) oraz paragrafu 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego,, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobów ich działania (Dz.U. Nr 161 poz.1080, z 2011r. Nr 143 poz.839) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2012 roku Punkt Przedszkolny w Zawadach.

§ 2. Punkt Przedszkolny wchodzi w skład jednostki budżetowej - Zespołu Szkół w Zawadach.

§ 3. Organizację Punktu Przedszkolnego określa załącznik Nr 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawady.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zawady


Zdzisław Kapica


Załącznik do Uchwały Nr XIV/142/12
Rady Gminy Zawady
z dnia 25 lipca 2012 r.

Tytuł


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe