Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 124/XXII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 10 sierpnia 2012r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z miejsc i placów zabaw przeznaczonych dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenie Gminy Szczuczyn

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 6 ustawy
z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. Urz. 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin korzystania z miejsc i placów zabaw przeznaczonych dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenie Gminy Szczuczyn stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin korzystania z miejsc i placów zabaw winien być ogłoszony na specjalnych tablicach informacyjnych, w ilości odpowiedniej do wielkości obiektu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 132/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Szczuczyniez dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z miejsc zabaw przeznaczonych dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych
na terenie miasta Szczuczyna ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 236, poz. 2881).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik do Uchwały Nr 124/XXII/12
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Regulamin korzystania z miejsc i placów zabaw

1. Miejsce i plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży szkolnej.

2. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na miejscu i placu zabaw tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.

3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi
na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:

1) w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze;

2) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy
to huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek i dachów domków;

3) zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzel przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.

4. Na miejscu i placu zabaw obowiązuje zakaz:

1) zaśmiecania terenu;

2) niszczenia i uszkadzania roślinności;

3) dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń i nawierzchni syntetyczne;

4) zakłócania spokoju i porządku publicznego;

5) używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych;

6) palenia ognisk lub korzystania z grilla poza miejscem wyznaczonym;

7) wprowadzania zwierząt;

8) spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających;

9) przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.

5. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni prosimy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, tel. 86 273 50 80.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe