Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 105/12 Wójta Gminy Narewka

z dnia 13 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 z 2011r Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 11 Uchwały Nr X/81/11 Rady Gminy Narewka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2012, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 17.183.237 zł w tym:

- dochody bieżące : 11.872.080 zł

- dochody majątkowe: 5.311.157 zł

2) wydatki ogółem : 17.693.858 zł w tym:

- bieżące : 10.791.346 zł

- majątkowe: 6.902.512 zł .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr Mikołaj Pawilcz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 105/12
Wójta Gminy Narewka
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2012r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmiana

Plan po zmianach

bieżące

852

Pomoc społeczna

390 680

8 879

399 559

85206

Wspieranie rodziny

0

8 879

8 879

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

8 879

8 879

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

17 316

2 436

19 752

85415

Pomoc materialna dla uczniów

17 316

2 436

19 752

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

17 316

2 436

19 752

bieżące razem:

10 714 037

11 315

10 725 352

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

57 637

0

57 637

majątkowe

majątkowe razem:

5 311 157

0

5 311 157

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 080 157

0

2 080 157

Rodzaj zadania:Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Plan po zmianach

bieżące

852

Pomoc społeczna

1 034 300

5 400

1 039 700

85295

Pozostała działalność

5 300

5 400

10 700

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

5 300

5 400

10 700

bieżące razem:

1 141 328

5 400

1 146 728

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

Ogółem:

17 166 522

16 715

17 183 237

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 137 794

0

2 137 794

Zwiększa się plan dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 11.315 zł w tym:

- 8.879 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego realizowanego w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny" na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.267.2012.MA z dnia 31 lipca 2012r.

- 2.436 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.233.2012.BB z dnia 11 lipca 2012r.

Zwiększa się plan dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 5.400 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań zleconych na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.259.2012.MA z dnia 19 lipca 2012r.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 105/12
Wójta Gminy Narewka
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2012r.

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

630

Turystyka

744 734

0

744 734

63095

Pozostała działalność

744 734

0

744 734

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 500

200

1 700

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 348

2 812

9 160

4260

Zakup energii

10 000

-2 000

8 000

4280

Zakup usług zdrowotnych

0

100

100

4410

Podróże służbowe krajowe

1 500

-1 000

500

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 300

-112

2 188

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 740 611

0

1 740 611

70095

Pozostała działalność

1 297 539

0

1 297 539

4270

Zakup usług remontowych

10 000

-8 000

2 000

4300

Zakup usług pozostałych

10 000

8 000

18 000

750

Administracja publiczna

1 921 826

0

1 921 826

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 688 906

0

1 688 906

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

20 000

-400

19 600

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

14 000

400

14 400

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

270 514

0

270 514

75412

Ochotnicze straże pożarne

229 932

0

229 932

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

41 680

4 000

45 680

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4 000

-4 000

0

801

Oświata i wychowanie

3 674 384

0

3 674 384

80101

Szkoły podstawowe

2 063 410

0

2 063 410

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 700

200

2 900

4270

Zakup usług remontowych

4 000

-200

3 800

852

Pomoc społeczna

691 245

8 879

700 124

85206

Wspieranie rodziny

0

13 685

13 685

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

10 514

10 514

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

1 913

1 913

4120

Składki na Fundusz Pracy

0

258

258

4410

Podróże służbowe krajowe

0

453

453

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0

547

547

85215

Dodatki mieszkaniowe

25 000

-1 000

24 000

3110

Świadczenia społeczne

25 000

-1 000

24 000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

209 214

1 000

210 214

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500

1 000

1 500

85295

Pozostała działalność

65 680

-4 806

60 874

3110

Świadczenia społeczne

65 680

-4 806

60 874

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

149 165

2 436

151 601

85415

Pomoc materialna dla uczniów

21 645

2 436

24 081

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0

2 436

2 436

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 224 754

0

3 224 754

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

133 300

0

133 300

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 300

700

10 000

4260

Zakup energii

99 000

-700

98 300

90095

Pozostała działalność

522 022

0

522 022

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

196 912

-861

196 051

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0

861

861

926

Kultura fizyczna

145 700

0

145 700

92695

Pozostała działalność

47 200

0

47 200

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

467

610

1 077

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000

-2 000

3 000

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

0

1 390

1 390

Razem własne:

16 535 815

11 315

16 547 130

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 034 300

5 400

1 039 700

85295

Pozostała działalność

5 300

5 400

10 700

3110

Świadczenia społeczne

5 300

5 400

10 700

Razem zlecone:

1 141 328

5 400

1 146 728

ogółem:

17 677 143

16 715

17 693 858

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.715 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji na realizację zadań zleconych i własnych.

W celu właściwej realizacji zadań dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe