reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/130/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 10 sierpnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suchowola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz.2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suchowola stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/24/07 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 26 marca 2007 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suchowola

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/130/2012
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 10 sierpnia 2012 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM, DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SUCHOWOLA

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Suchowola zwany dalej "Regulaminem" określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego;

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

1) regulaminie - należy przez to rozumieć regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Suchowola;

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.);

3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Suchowoli;

4) uczniu - należy przez to rozumieć osoby wymienione w art. 90 b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zamieszkujące na terenie Gminy Suchowola;

5) rodzicach - należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych;

6) rodzinie - należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające
w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.));

7) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę
w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

8) świadczeniach pomocy materialnej o charakterze socjalnym - należy przez to rozumieć stypendium szkolne lub zasiłek szkolny.

II. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego.

§ 3. Stypendium szkolne może otrzymać każdy zamieszkały na terenie gminy uczeń, znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów przypadających na jednego członka
w rodzinie, przy spełnieniu jednego z poniższych czynników:

1) bezrobocie;

2) niepełnosprawność;

3) ciężka lub długotrwała choroba;

4) wielodzietność (kryterium przyjęcia w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych);

5) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

6) alkoholizm lub narkomania;

7) przypadek, gdy rodzina jest niepełna.

§ 4. Stypendium nie przysługuje, w przypadku otrzymywania przez ucznia innego stypendium
o charakterze socjalnym, z zastrzeżeniem określonym w art. 90d ust 13 ustawy.

§ 5. W przypadku, gdy inne stypendium o charakterze socjalnym jest niskie, uczniowi może zostać przyznane stypendium uzupełniające do uzyskania łącznej kwoty określonej niniejszym regulaminem.

§ 6. 1. Stypendium przyznawane jest przez Burmistrza na wniosek złożony przez rodziców lub opiekunów ucznia, a w przypadku uzyskania pełnoletności także przez samego ucznia.

2. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły lub dyrektora placówki, w której kształci się uczeń.

3. Wnioski składać mogą również dyrektorzy szkół i placówek wymienionych w art. 90n. ustawy.

4. Stypendium może zostać przyznane uczniowi z urzędu.

5. Wzór wniosku o stypendium określa załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

6. Terminy składania wniosków o stypendium określa art. 90n ust. 6 i 7 ustawy.

§ 7. 1. Dochód ustala się na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę zaświadczeń lub oświadczeń o uzyskiwanych dochodach przez wszystkich członków rodziny, lub na podstawie wystawionego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaświadczenia o dochodach przypadających na jednego członka rodziny oraz o miesięcznej wielkości uzyskiwanej pomocy społecznej, gdy rodzina korzysta z takiej pomocy w Ośrodku.

2. Wysokość dochodu ustala się zgodnie z art. 8 ust. 3 - 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

3. Do dochodu nie wlicza się pomocy materialnej, przyznanej niniejszym regulaminem i pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, wymienionej w art. 90c ust. 3 ustawy.

4. Przy wyliczaniu dochodu na jednego członka rodziny do składu rodziny nie są wliczane osoby: odbywającą zasadniczą służbę wojskową, przebywające za granicą, pozostający czasowo w miejscu odosobnienia (areszt, więzienie, szpital zamknięty itp.).

§ 8. Wysokość stypendium szkolnego oblicza się w oparciu o kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.).

III. Formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego.

§ 9. 1. Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż rok szkolny, a wypłacane jest jednorazowo.

2. Termin wypłaty stypendium określa się w decyzji o jego przyznaniu.

§ 10. Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w:

a) wyrównawczych zajęciach edukacyjnych, zajęciach dla dysgrafików, dyslektyków, zajęć logopedycznych i innych wynikających z potrzeby wyrównania braków edukacyjnych bądź
z opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,

b) innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak wyjazdy do kina, teatru, basen, wycieczki szkolne, zielone szkoły, ubezpieczenia zbiorowe itp.,

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności: nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych i innych;

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności zakupu:

a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, edukacyjnych programów multimedialnych, sprzętu komputerowego, biurka, krzesła do biurka,

b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych artykułów szkolnych,

c) stroju sportowego i innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę, a także odzieży i obuwia, gdy ich posiadanie w sposób bezpośredni wiąże się z procesem edukacyjnym ucznia,

4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania a w szczególności:

a) zakwaterowania w bursie, internacie, stancji itp.,

b) transportu środkami komunikacji zbiorowej,

c) opłat za posiłki w stołówce,

d) opłat czesnego za naukę w szkole.

2. W przypadku braku możliwości udzielenia stypendium w formach określonych w ust. 1 dopuszcza się udzielenie w formie świadczenia pieniężnego, lub w kilku formach.

IV. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.

§ 11. O stypendium może ubiegać się uczeń, który spełnia następujące kryteria:

1) zamieszkuje na terenie Gminy Suchowola,

2) rozpoczyna lub kontynuuje naukę w szkole,

3) nie zostało wszczęte postępowanie o nierealizowanie obowiązku szkolnego, bądź obowiązku nauki,

4) miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego.

§ 12. 1. Wnioski o stypendium szkolne, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchowoli w godzinach pracy urzędu lub drogą pocztową w terminach określonych ustawą.

2. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do urzędu, a przypadku przesłania droga pocztową, datę stempla pocztowego.

3. Stypendium przyznaje Burmistrz lub z jego upoważnienia inny pracownik w formie decyzji administracyjnej.

4. Wypłata stypendium następuje po przedłożeniu:

1) imiennych rachunków lub faktur zakupu towarów, co umożliwi określenie kosztów zakupu
i osoby dokonującej zakupu;

2) dowodów wpłat za naukę, za pobyt w internacie;

3) imiennych biletów miesięcznych, przy korzystaniu z dojazdów do szkoły;

4) przedłożonego przez podmiot prowadzący stołówkę wykazu osób korzystających
z dożywiania w stołówce i kosztach takiego dożywiania.

5. Burmistrz może odstąpić od żądania przedłożenia dokumentów wymienionych w pkt. 1-4 po przedłożeniu przez składającego wniosek o stypendium oświadczenia o poniesionych wydatkach, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

§ 13. Stypendium może zostać decyzją administracyjną wstrzymane lub przypisane do zwrotu
w przypadku stwierdzenia w przedłożonym wniosku nieprawdziwych danych, ustania przyczyn uzasadniających przyznanie stypendium lub w przypadku zaprzestania przez ucznia pobierania nauki.

§ 14. Wnioskodawcy oraz dyrektorzy szkół i placówek, w których kształcą się uczniowie pobierający stypendium mają obowiązek niezwłocznego poinformowania Burmistrza o zmianie lub ustaniu przyczyn uzasadniających przyznanie stypendium, a także o fakcie zaprzestania pobierania nauki przez ucznia.

V. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 15. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który spełnia kryteria określono w § 11
i znalazł się w przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

1) śmierci rodzica,

2) utraty mienia o znacznej wartości,

3) innych szczególnych okoliczności.

§ 16. Wystąpienie zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną winno być udokumentowane (zaświadczenie z policji, straży, lekarskie, dokument z USC, inne). Dopuszcza się możliwość złożenia oświadczenia wnioskodawcy potwierdzonego przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.

§ 17. Przez trudną sytuację materialną rozumieć należy brak możliwości finansowych do kontynuowania nauki, w szczególności:

1) dalszego opłacania zajęć edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania;

2) względnie w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą lub pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;

3) także brak możliwości finansowych zakupu przedmiotów o charakterze edukacyjnym,
w szczególności podręczników, materiałów szkolnych, stroju i obuwia sportowego.

§ 18. Przejściowy charakter trudności materialnych oznacza możliwość przyznania pomocy na okresy krótkotrwałe, nie dłużej niż na trzy miesiące.

§ 19. Zasiłek przyznawany jest niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

§ 20. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

§ 21. Wniosek o zasiłek szkolny według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu można składać
w trybie przewidzianym dla wniosków o stypendium szkolne, w terminie nie dłuższym niż
2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Załącznik Nr 1

do regulaminu udzielania pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkałych na terenie gminy Suchowola

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM

I. Dane wnioskodawcy (rodzic/pełnoletni uczeń/dyrektor szkoły)

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………..

2. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………….. telefon: …………………………………

II. Dane osobowe ucznia

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………… PESEL …………………...

2. Data i miejsce urodzenia .………………………………………………………………………….

3. Imiona i nazwiska rodziców ……………………………………………………………………….

4. Adres zamieszkania …………………………………..……………………………………………

5. Adres stałego zameldowania ………………………………………………………………..……..

6. Nazwa i adres szkoły/kolegium/ośrodka do której uczęszcza uczeń

………………………………………………………………………………………………………

7. W roku szkolnym 20…../20….. jest uczniem klasy…………

III. W rodzinie występuje (zaznacz właściwe):

Bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm, inne ………………………………….

IV. Wnioskowana forma stypendium (zaznacz właściwe):

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach nauczania, w szczególności udziału w:

> wyrównawczych zajęć edukacyjnych, zajęciach dla dysgrafików, dyslektyków, zajęć logopedycznych i innych wynikających z potrzeby wyrównania braków edukacyjnych bądź z opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,

> innych przedsięwzięć realizowanych przez szkołę jak wyjazdy do kina, teatru, basen, wycieczki szkolne, zielone szkoły, ubezpieczenia zbiorowe itp.,

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkoła, a w szczególności: nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych i innych.

- pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

> podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, edukacyjnych programów multimedialnych, sprzętu komputerowego, biurka, krzesła do biurka,

> zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych artykułów szkolnych,

> stroju sportowego i innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę, a także odzieży i obuwia gdy ich posiadanie w sposób bezpośredni wiąże się z procesem edukacyjnym ucznia,

> innych pomocy niezbędnych do u działu w dodatkowych zajęciach edukacyjnych

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania a w szczególności:

> zakwaterowania w bursie, internacie, stancji itp.,

> transport środkami komunikacji zbiorowej,

> opłat za posiłki w stołówce,

> opłat czesnego za naukę w szkole

- świadczenie pieniężne

V. Informacja o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym

gospodarstwie domowym

(dochód oblicza się w sposób wskazany w ustawie o pomocy społecznej)

Lp.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

Nr PESEL

Miejsce
pracy/
nauki

Stopień pokrewieństwa
(wnioskodawcy)

Wysokość
dochodu w zł (netto)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Łączny dochód z gospodarstwa domowego wynosi

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi …………………………………...zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………zł)

1. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2. Zapoznałem(am) się z warunkami uprawniającymi do korzystania ze stypendium szkolnego.

3. Nie pobieram innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

4. Zobowiązuje się niezwłocznie informować o zmianie lub ustaniu przyczyn będących podstawą przyznania stypendium, a także o fakcie zaprzestania nauki przez ucznia.

…………………………………… ……......….….………………………………………….

(miejscowość, data) (czytelny podpis składającego oświadczenie)

VI. Do wniosku dołączam:

1. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny,

2. Zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego (w hektarach przeliczeniowych),

3. Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

4. Opinię dyrektora szkoły w sprawie przyznania uczniowi stypendium szkolnego,

5. Inne dokumenty ……..……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wynikających z realizacji pomocy w formie stypendium szkolnego, ich udostępniania osobom trzecim oraz ich ewentualnego przetwarzania przez osoby trzecie w celach wynikających z realizacji i rozliczeń finansowych.

………………………………….. ………….………………………..

(miejscowość i data) (czytelny podpis wnioskodawcy)

Załącznik Nr 2

do regulaminu udzielania pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkałych na terenie gminy Suchowola

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

I. Dane wnioskodawcy (rodzic/pełnoletni uczeń/dyrektor szkoły)

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………...

2. Adres zamieszkania ………………………………………….……………………………...........

……………………………………………………….. telefon: ….………………………………….

II. Dane osobowe ucznia

1. Imię i nazwisko ………………………………………………… PESEL …………………........

2. Data i miejsce urodzenia .………………………………………….……………………………..

3. Imiona i nazwiska rodziców ……………………………………………………………………...

4. Adres zamieszkania …………………………………..…………………………………………..

5. Adres stałego zameldowania ………………………………………………………..……………

6. Nazwa i adres szkoły/kolegium/ośrodka do której uczęszcza uczeń

……………………………………………………………………………………………………….

7. W roku szkolnym 20…../20….. jest uczniem klasy…………

III. W rodzinie wystąpiła (zaznacz właściwe):

Śmierć rodzica, utrata mienia o znacznej wartości, inne szczególne okoliczności

………………………………………………………….……………………………………….

IV. Wnioskowana forma stypendium (zaznacz właściwe):

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach nauczania, w szczególności udziału w:

> wyrównawczych zajęć edukacyjnych, zajęciach dla dysgrafików, dyslektyków, zajęć logopedycznych i innych wynikających z potrzeby wyrównania braków edukacyjnych bądź z opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,

> innych przedsięwzięć realizowanych przez szkołę jak wyjazdy do kina, teatru, basen, wycieczki szkolne, zielone szkoły, ubezpieczenia zbiorowe itp.,

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkoła, a w szczególności: nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych i innych.

- pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

> podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, edukacyjnych programów multimedialnych, sprzętu komputerowego, biurka, krzesła do biurka,

> zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych artykułów szkolnych,

> stroju sportowego i innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę, a także odzieży i obuwia gdy ich posiadanie w sposób bezpośredni wiąże się z procesem edukacyjnym ucznia,

> innych pomocy niezbędnych do u działu w dodatkowych zajęciach edukacyjnych

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania a w szczególności:

> zakwaterowania w bursie, internacie, stancji itp.,

> transport środkami komunikacji zbiorowej,

> opłat za posiłki w stołówce,

> opłat czesnego za naukę w szkole,

- świadczenie pieniężne

V. Informacja o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym

gospodarstwie domowym

(dochód oblicza się w sposób wskazany w ustawie o pomocy społecznej)

Lp.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

Nr PESEL

Miejsce
pracy/
nauki

Stopień pokrewieństwa
(wnioskodawcy)

Wysokość
dochodu w zł (netto)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Łączny dochód z gospodarstwa domowego wynosi

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi …………………………………...zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………zł)

1. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2. Zapoznałem(am) się z warunkami uprawniającymi do korzystania z zasiłku szkolnego.

3. Nie pobieram innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

……………………………………………… ..….………………………………………….

(miejscowość, data) (czytelny podpis składającego oświadczenie)

VI. Do wniosku dołączam:

1. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny,

2. Zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego (w hektarach przeliczeniowych),

3. Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

4. Opinię dyrektora szkoły w sprawie przyznania uczniowi stypendium szkolnego,

5. Inne dokumenty potwierdzające zdarzenie uzasadniające przyznanie zasiłku

..............................………………..…………………………………………………………………………….

……………………………………..……………………………………………………...............................…

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wynikających z realizacji pomocy w formie zasiłku szkolnego, ich udostępniania osobom trzecim oraz ich ewentualnego przetwarzania przez osoby trzecie w celach wynikających z realizacji i rozliczeń finansowych.

………………………………….. ………….………………………..

(miejscowość i data) (czytelny podpis wnioskodawcy)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama