Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr DPE-4110-4(5)/2012/1251/AWŚ Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 21 maja 2012r.

w sprawie wydanej przedsiębiorcy Elektrociepłownia Białystok S.A. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji z dnia 21 maja 2012 r. nr WCC/281-ZTO-F/1251/W/3/2012/LW

Tekst pierwotny

Decyzją z dnia 29 sierpnia 2007 r. Nr WCC/281-ZTO/1251/OLB/2007/TD z późn. zm., przedłużono Koncesjonariuszowi okres obowiązywania koncesji na wytwarzanie ciepła do 31 października 2018 r.

Pismem z dnia 9 marca 2012 r., uzupełnionym ostatecznie pismem, które wpłynęło do URE w dniu 16 maja 2012 r., Koncesjonariusz zwrócił się z wnioskiem o zmianę ww. koncesji w związku w związku z wyłączeniem z eksploatacji Kotła K6 i wydzieleniem jednostki wytwórczej wykorzystującej w procesie spalania wyłącznie biomasę. Zgodnie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Jednocześnie, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne Prezes URE może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że pismo Strony z dnia 9 marca 2012 r., można uznać, na podstawie art. 155 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, za wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 sierpnia 2007 r. Nr WCC/281-ZTO/1251/OLB/2007/TD z późn. zm. Mając na uwadze powyższe okoliczności - postanowiono jak w sentencji.

Decyzję przekazano Przedsiębiorstwu.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych


Zdzisław Muras

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2012 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe