reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/96/12 Rady Gminy Mielnik

z dnia 20 czerwca 2012r.

w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, zajęć rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) oraz art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela do następującego tygodniowego wymiaru:

1) dyrektor szkoły liczącej:

- do 6 oddziałów

- 10 godzin,

- 7 - 9 oddziałów

- 8 godzin,

- powyżej 9 oddziałów

- 5 godzin;

2) wicedyrektor szkoły liczącej :

- do 6 oddziałów

- 14 godzin,

- 7 - 9 oddziałów

- 12 godzin,

- powyżej 9 oddziałów

- 12 godzin.

2. Organ prowadzący w stosunku do dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły w stosunku do wicedyrektora szkoły, może:

1) przydzielić godziny ponadwymiarowe, w wymiarze nie przekraczającym 5 godzin tygodniowo;

2) udzielić zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami.

3. Wymiar zajęć ustalony w ust.1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie, z tym, że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo.

§ 2. Określa się obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli:

1) pedagogów, pracujących bezpośrednio z uczniami - na 26 godzin tygodniowo,

2) logopedów, pracujących bezpośrednio z uczniami - na 26 godzin tygodniowo,

3) zajęć rewalidacyjnych, pracujących bezpośrednio z uczniami - na 26 godzin tygodniowo,

4) terapii pedagogicznej, pracujących bezpośrednio z uczniami - na 26 godzin tygodniowo.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/111/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 sieprnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i obowiązuje od dnia 1 września 2012 roku.

Przewodniczacy Rady Gminy


Jan Zduniewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Lech

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama